Jää­tä taval­lis­ta vähem­män

Alka­nee­na tal­ve­na ran­ni­kon jään­muo­dos­tu­mi­nen on jää­nyt nor­maa­lia vähäi­sem­mäk­si. Jää­peit­teen muo­dos­tu­mi­nen vaih­te­lee Suo­mes­sa vuo­sit­tain. Pel­käs­tään kalen­te­riin ei kan­na­ta luot­taa, vaik­ka jäil­lä oltai­siin edel­lis­vuo­si­na lii­kut­tu samoi­hin aikoi­hin. Kan­ta­vuus tuli­si var­mis­taa aina ennen jääl­le menoa: noin vii­si­sent­ti­nen teräs­jää kan­taa ihmi­sen pai­non. Moot­to­ri­kelk­ka ja mön­ki­jä vaa­ti­vat vähin­tään 15 sen­tin pak­sui­sen jää­kan­nen. Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta ker­ro­taan, että Oulun edus­tan meria­lu­eel­la Hai­luo­don…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus