Heit­to­lai­set yöt­tö­män yön triath­lo­nil­la

Kilpailijat lähdössä uintiosuudelle Levin keskustan Immeljärvessä.

Kah­dek­san heit­to­lais­ta oli lie­keis­sä Levin mai­se­mis­sa ennen­ko­ke­mat­to­man pit­käl­lä yöt­tö­män yön Levi Ext­re­me Triath­lon -mat­kal­la 27.7.

Vii­me kesä­nä Mer­vi ja Tomi Hil­luk­ka­la tutus­tui­vat kisa­paik­kaan lyhyel­lä mat­kal­la, ja kipi­nä syt­tyi. Poru­kal­la val­mis­tau­dut­tiin kisaan kuu­kausien ajan kuka mil­lä­kin pai­no­tuk­sel­la. Vuo­ris­to­juok­su kui­ten­kin puut­tui kaik­kien har­joi­tus­oh­jel­mas­ta, sii­hen kun ei oikein ole meren­ran­nan asu­keil­la mah­dol­li­suut­ta.

Levin olo­suh­teet näyt­ti­vät par­hai­ta puo­li­aan, läm­pöä oli jopa 30 astet­ta ja aurin­ko pais­toi kirk­kaal­ta tai­vaal­ta kes­kiyö­hön asti loi­mot­taen.

Kil­pai­lun uin­tio­suus oli Levin kes­kus­tas­sa Immel­jär­ves­sä. Vesi oli rai­kas 20 astei­nen ja tun­tu­ri­pu­ro las­ki jär­veen teh­den vir­kis­tä­vän kyl­män koh­dan. Kol­me kier­ros­ta uin­tia sujui nopeas­ti var­sin­kin jaos­ton kil­paui­ma­reil­ta. Mer­vi ui ilman mär­kä­pu­kua ainoa­na kil­pai­li­ja­na 1,9 kilo­met­rin mat­kan ja tuli kol­man­te­na vedes­tä. Jär­vel­tä oli 400 met­rin juok­su vaih­toa­lu­eel­le kyl­py­läl­le jos­ta läh­det­tiin 132 kilo­met­rin pyö­rä­osuu­del­le.

Veli-Mat­ti Nie­mi­nen juok­suo­suu­del­la Kät­käl­lä.

Enna­kol­ta tie­det­tiin, että pyö­rä­osuus oli mäki­nen, kovim­pa­na nousu­na Ylläk­sel­le neli­sen kilo­met­riä. Sii­nä sai ratas­pa­kat ja rei­det kyy­tiä ja syke kävi kor­keal­la. Jäsen­ten­vä­li­nen pyö­rä­ki­sa toi lisä­ma­kua pit­kään päi­vään, sijoi­tuk­set vaih­tui­vat mon­ta ker­taa. Mäkä­rät­kin sai­vat kiin­ni var­joi­sal­la osuu­del­la ja hyök­kä­si­vät hitaan ylä­mä­ki­pyö­räi­li­jän kimp­puun. Olo­suh­teet oli­vat muu­ten­kin vaa­ti­via, hur­jan hel­teen ja nes­te­hu­kan vuok­si. Poro­ja sai väis­tel­lä ala­mäis­sä jat­ku­vas­ti, hiki kir­ve­li sil­mis­sä ja vauh­ti koho­si jopa 75km/h pol­ke­mat­ta. Käär­mei­tä oli tien var­sil­la ja Veli-Mat­ti Nie­mi­nen näki jopa suden.

Tan­ja Yli­sir­niö pyö­räi­ly­osuu­del­la.

 

80 kilo­met­rin jäl­keen alkoi aivan tava­ton vas­ta­tuu­li, aeroa­sen­nol­le oli tar­vet­ta. Uskoa sel­viy­ty­mi­ses­tä koe­tel­tiin, kuten lado­no­ven­ko­koi­nen Arto Kivi­mä­ki tuu­ma­si vaih­dos­sa pol­kies­saan mat­kan kuu­teen tun­tiin. Vii­mei­nen 10 kilo­met­riä oli­kin 12 kilo­met­riä, tun­tui ettei mat­ka lopu kos­kaan.

Vaa­ti­va pol­ku­juok­su

Juok­suo­suu­dek­si nimi­tet­tä­vä 23 kilo­met­rin vuo­ris­to­juok­su oli eri­tyi­sen vaa­ti­va pol­ku­juok­su Kät­kän ja Levin maas­tois­sa. Kah­del­le kuk­ku­lal­le kii­peä­mi­nen lou­hik­koi­sis­sa ja jyr­kis­sä maas­tois­sa oli huo­lel­li­suut­ta vaa­ti­vaa, jopa nelin­kon­tin ete­ne­mää pys­ty­suo­ril­la osuuk­sil­la. Joka aske­lel­la kun voi astua kiven tai puun juu­ren pääl­tä har­haan ja vään­tää nilk­kan­sa tai pol­ven­sa. Kät­käl­tä kun oli­si pitä­nyt pelas­taa heli­kop­te­ril­la, edes mön­ki­jäl­lä siel­lä ei pys­ty ete­ne­mään. Kenel­le­kään ei onnek­si sat­tu­nut haa­ve­rei­ta.

Vii­me vuon­na triath­lo­nin aloit­ta­nut kil­pa­tans­si­ja Lii­sa Ran­ta­tulk­ki­la voit­ti ikä­sar­jan­sa syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­seen kel­lo 00.01, mikä yllä­tys. Har­joit­te­lu ja val­mis­tau­tu­mi­nen oli koh­dal­laan. Myös Mer­vi voit­ti oman sar­jan­sa. Täys­mat­kan suo­men­mes­ta­ri Tan­ja Yli­sir­niö oli toi­nen, ja hän odo­te­tus­ti lois­ti juok­suo­suu­del­la. Tan­jan aika tul­lee paran­tu­maan ensi kesä­nä kun taas ennät­tää enem­mäl­ti har­joit­te­le­maan. Simo Tam­me­la tuli kol­man­nek­si paran­taen tah­ti­aan vuo­si vuo­del­ta, vauh­ti kiih­tyy. Aki Saa­ri teki todel­la vah­van päi­vän, uin­ti para­ni 15 minuut­tia edel­li­seen 1.9 kilo­met­rin uin­tiin. Pyö­rä ja tos­su­kin kul­ki.

Vel­lu oli nopein heit­to­lai­nen pyö­räl­lä, mut­ta jal­ka­vai­vai­se­na jou­tui tai­pu­maan Simol­le juok­sus­sa jää­den nel­jän­nek­si. Simo oli­kin heit­to­lai­sis­ta nopein juok­suo­suu­del­la.

Tomi on kehit­ty­nyt hui­mas­ti vii­me vuo­des­ta. Haas­tat­te­lus­sa tuu­ma­si: “Pyö­rän jäl­keen oli väsy. Kät­käl­lä vir­kis­tyin ja lii­sin Levin yli maa­liin kuin uudes­ti­syn­ty­nyt fee­niks­lin­tu!”.

Heit­to­lai­set ennen kisaa.

Jaos­to­lai­set kiit­tä­vät jär­jes­tä­jiä ja toi­si­aan. Lepoa ja tree­niä taas sopi­vas­sa suh­tees­sa ja seu­raa­vat yhteis­ki­sat odot­ta­vat jos­sa­kin. Ken­ties on odo­tet­ta­vis­sa lei­ri­tys­tä­kin suk­sien pääl­lä sekä tie­teel­lis­tä tes­taus­ta ja val­men­nus­ta Vuo­ka­tis­sa urhei­lu­la­bo­ra­to­rion uume­nis­sa.

Arto Kivi­mä­ki