Hau­ki­pu­taal­la hypä­tään jäl­leen

Olympiavoittaja Toni Nieminen kävi tsemppaamassa nuoria mäkihyppääjiä. Vasemmalta Eetu Pulju, Eemeli Kurttila ja Peter Räisänen. Kuva: Erkki Kumpula

Lau­an­tai­na jär­jes­tet­tiin Vir­pi­nie­mes­sä avoi­met har­joi­tus­kil­pai­lut mäki­hy­pys­sä. Tapah­tu­man jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Hau­ki­pu­taan Vei­kot ja Tai­val­kos­ken Kuo­hu. Hau­ki­pu­taa­lai­set junio­rit pää­si­vät kisaa­maan koti­mäes­sään ensim­mäis­tä ker­taa.

Kisa­päi­vän sää oli haas­ta­va voi­mak­kaan tuu­len takia. Sää­en­nus­te lupa­si tuu­len vain kove­ne­van, joten kil­pai­lun jury päät­ti jär­jes­tää jo aamu­päi­väl­lä vara­ki­sat, jon­ka tulok­set jäi­si­vät voi­maan, mikä­li var­si­nais­ta kisaa ei pys­tyt­täi­si hyp­pää­mään. Aamu­päi­väl­lä tuu­li pysyi vie­lä mäen taka­na ja mah­dol­lis­ti hyp­pää­mi­sen, mut­ta ilta­päi­väl­lä oli jo toi­sin ja vara­ki­san tulok­set jäi­vät voi­maan.

Kil­pai­lun joh­ta­ja­na toi­mi mäki­hy­pyn maa­il­man­mes­ta­ri Tapio Räi­sä­nen ja ilta­päi­väk­si pai­kan­pääl­le saa­pui myös olym­pia­voit­ta­ja Toni Nie­mi­nen kan­nus­ta­maan ja jut­te­le­maan junio­rei­den ja mäki­kan­san kes­ken.

Mäki­kou­lu käyn­tiin tal­vel­la

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen mäki­kou­lu pyö­räh­tää käyn­tiin ensi tal­ve­na. Har­joi­tus­kil­pai­lu­jen tar­koi­tuk­se­na oli saa­da mäki­hyp­pyä esil­le Oulun alu­eel­la ja lajin edis­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neet hen­ki­löt poh­ti­maan yhdes­sä toi­min­nan eteen­päin vie­mis­tä.

Täl­lä het­kel­lä hau­ki­pu­taa­lai­set pojat kier­tä­vät jo val­ta­kun­nal­lis­ta Junio­ri Cupia, ja uusil­le hyp­pää­jil­le löy­tyy jo näin esi­merk­kiä ja osaa­mis­ta aloit­taa mäki­hyp­py­har­ras­tus.

Vaik­ka kova tuu­li aiheut­ti peru­mi­sia osal­lis­tu­ja­mää­räs­sä, oli tun­nel­ma Vir­pi­nie­mes­sä muka­va ja oli hie­noa seu­ra­ta mäki­kil­pai­lua Hau­ki­pu­taal­la pit­käs­tä aikaa. Kil­pai­li­joi­ta saa­tiin junio­rei­den sekä aikuis­ten sar­jaan.

Junio­reis­sa hau­ki­pu­taa­lai­set nap­pa­si­vat kak­sois­voi­ton: ykkö­se­nä Eeme­li Kurt­ti­la ja toi­sek­si sijoit­tui Peter Räi­sä­nen, kol­man­nek­si tuli Eetu Pul­ju. Aikuis­ten sar­jan ykkö­sek­si lii­te­li Jan­ne Hau­ki­pu­ro, kak­kos­si­jal­le tuli Jus­si Piri­lä ja kol­man­nek­si Ilk­ka Rah­ko.

Loka­kuus­sa alkaa Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen sali­vuo­ro kes­ki­viik­koi­sin klo 17.30–18.30 Vir­pi­nie­men lii­kun­ta­sa­lis­sa loka­kuun ensim­mäi­ses­tä kes­ki­vii­kos­ta (3.10) alkaen. Vuo­ro on tar­koi­tet­tu kai­kil­le urhei­lus­ta ja lii­kun­nas­ta innos­tu­neil­le lap­sil­le, nuo­ril­le ja aikui­sil­le, jos­ta avau­tuu tie eri urhei­lu­la­jien pariin.

Esi­mer­kik­si lumien tul­tua voi­daan aloit­taa rin­nal­la jo suk­si­mä­ki ja sii­tä pik­ku­hil­jaa joko pujot­te­lusuk­sil­la tai mäki­suk­sil­la kokei­le­maan Vir­pi­nie­men pie­nim­mäs­tä K10-mäes­tä. Ylei­sur­hei­lus­ta innos­tu­neil­le on tar­jol­la tal­vi­kau­den har­joit­tei­ta, hiih­tä­jil­le  suk­si­har­joi­tuk­sien täy­den­tä­mi­seen  ja niin edel­leen.

Tar­kem­paa tie­toa sali­vuo­ron vetä­jis­tä ja sali­vuo­ros­ta lähem­pä­nä toi­min­nan aloi­tus­ta löy­tyy Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen koti­si­vuil­ta.

Teks­ti: Erk­ki Kum­pu­la ja Ilk­ka Kurt­ti­la

Kuvat: Erk­ki Kum­pu­la

Peter Räi­sä­nen hyp­pää­mäs­sä Vir­pi­nie­men mäes­tä. Kisa rat­ke­si aamun vara­ki­san tulos­ten perus­teel­la, sil­lä tuu­li yltyi ilta­päi­väl­lä lii­an kovak­si.