Haa­pa­jär­vi ja sen ympä­ris­tö oli­si mah­dol­lis­ta saa­da parem­paan kuntoon

Haukiputaan Haapajärvi sijaitsee keskeisellä paikalla Haukiputaan kirkonkylän alueella. Järvi on kooltaan noin 7,5 hehtaaria. Timo Pohjamo Ecoriver Oy:stä mittaamassa vaaituslaatalla veden syvyyttä helmikuun alkupuolella. Kokonaissyvyyttä mitattiin koetinkairalla. Erotuksesta saatiin selville sedimentin paksuus. Veden syvyys vaihteli 1 metristä 1,4 metriin. Pohjalla liejun paksuus vaihteli 1,3 metristä 1,6 metriin.

Hau­ki­pu­taan Haa­pa­jär­vi sijait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län alu­eel­la. Jär­vi on kool­taan noin 7,5 heh­taa­ria. Vas­ta teh­dyn mit­tauk­sen mukaan veden syvyys vaih­te­li 1 met­ris­tä 1,4 met­riin. Poh­jal­la lie­jun (sedi­men­tin) pak­suus vaih­te­li 1,3 met­ris­tä 1,6 met­riin. Jär­vi on run­saas­ti rehe­vöi­ty­nyt ja ran­noil­taan osin soistunut.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla