Ehdol­la edus­kun­taan: Vas­tuul­lis­ta vai pin­nal­lis­ta poli­tiik­kaa?

Pää­tök­sen­te­ko poh­jau­tuu aina arvoi­hin. Teem­me joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­säm­me rat­kai­su­ja sen mukaan, mitä pidäm­me tär­keä­nä ja tavoit­te­le­mi­sen arvoi­se­na. Näin toi­mi­taan myös poliit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa: arvot ohjaa­vat valin­to­ja. On tär­ke­ää, että pää­tök­sen­te­ko poh­jau­tuu perin­tei­siin, kes­tä­viin perus­ar­voi­hin. Näi­tä arvo­ja ovat muun muas­sa rehel­li­syys, vas­tuul­li­suus, yrit­te­liäi­syys, oikeu­den­mu­kai­suus ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Köy­hän asi­aa ei saa unoh­taa. Arvo­ky­sy­mys on myös se,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus