Äly­pe­ru­na mul­lis­taa peru­nan­vil­je­lyä

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­va­nIo­Li­ving Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Ver­ka­sa­lo esit­te­lee äly­pe­ru­naa, joka on ensim­mäi­nen laa­tu­aan koko maa­il­mas­sa.

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­va IoT-pal­ve­lui­den tuot­ta­ja, ioLi­ving on kehi­tel­lyt peru­nan­vil­je­li­jöil­le aivan uuden­lai­sen tavan seu­ra­ta peru­nan elin­kaa­ren olo­suh­tei­ta.

IoLi­vin­gin Äly­pe­ru­na kerää tie­toa peru­nan kas­vu­ym­pä­ris­tös­tä sekä kul­je­tus- ja varas­toin­tio­lo­suh­teis­ta. Tie­dot siir­ty­vät suo­raan pil­vi­pal­ve­luun, jos­sa nii­tä on help­po seu­ra­ta ja ana­ly­soi­da. Mit­taus­tu­lok­sis­ta saa teh­tyä myös eri­lai­sia raport­te­ja sekä akti­voi­da häly­tyk­siä..

– Jos peru­nan elin­kaar­ta aja­tel­laan, niin suu­rin osa sii­tä ajas­ta kuluu varas­tos­sa. Siel­lä saat­taa syn­tyä johon­kin nurk­kaan veden kon­den­saa­tio­ta tai sit­ten varas­ton ilma on lii­an kui­va, jol­loin peru­na menet­tää pai­noa. Seu­ran­ta­me­nel­mä on oleel­li­nen apu vil­je­li­jäl­le, niin eko­lo­gi­sen jalan­jäl­jen kuin tulo­jen­kin kan­nal­ta, pie­nen­täen varas­toin­nin aika­na syn­ty­vää hävik­kiä, tote­aa ioLi­ving Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Ver­ka­sa­lo.

Äly­pe­ru­na sisäl­tää jou­kon antu­rei­ta. Äly­pe­ru­na istu­te­taan maa­han nor­maa­lien peru­noi­den tapaan. Äly­pe­ru­na saa vir­tan­sa pie­nis­tä paris­tois­ta. Pel­lon reu­naan sijoi­tet­ta­va tie­don­siir­to­lai­te toi­mii aurin­ko­pa­ne­lil­la. Kun vir­ta on saa­tu pääl­le, siir­ty­vät peru­nan olo­suh­de­mit­tauk­set auto­maat­ti­ses­ti net­tiin.

– Sit­ten taas varas­tos­sa lai­te­taan 5–8 Äly­pe­ru­naa kaik­kiin kriit­ti­siin koh­tiin. Esi­mer­kik­si Suo­men olo­suh­teis­sa kriit­ti­siä paik­ko­ja ovat varas­to­jen nur­kat, joi­hin voi vir­ra­ta kyl­mää ilmaa kovil­la pak­ka­sil­la. Jois­sa­kin nur­kas­sa mit­ta­ri voi näyt­tää pak­kas­lu­ke­mia, vaik­ka varas­tos­sa oli­si­kin auto­ma­ti­soi­tu läm­pö­ti­la, Ver­ka­sa­lo tie­tää.

IoLi­vin­gin Äly­pe­ru­naa myy Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la hol­lan­ti­lai­nen Solen­tum BV, joka on maa­il­man joh­ta­van peru­nan­ja­los­ta­jan, HZPC:n tytä­ry­ri­tys. Mat­ti Ver­ka­sa­lon mukaan suu­rim­mat erät Äly­pe­ru­naa on toi­mi­tet­tu tähän men­nes­sä Inti­aan, jos­sa peru­nan­vil­je­ly on vie­lä kovin alkeel­li­sel­la tasol­la ja mit­taus­tie­to aut­taa vil­je­li­jöi­tä oppi­maan.

– Siel­lä ei ole vara inves­toi­da kal­lii­siin varas­to­jen auto­maa­tio­jär­jes­tel­miin. Lisäk­si myyn­ti Sau­di-Ara­bi­aan on täl­lä het­kel­lä käyn­nis­ty­mäs­sä.

IoLi­vin­gin lii­ke­vaih­dos­ta 70 pro­sent­tia tulee juu­ri vien­nis­tä. Niin­pä ei ole mikään ihme, että yri­tys on kään­tä­nyt kat­seen­sa myös yhä kas­va­vil­le Aasian mark­ki­noil­le. Mat­ti Ver­ka­sa­lo vie­rai­li joku­nen aika sit­ten Taiwa­nis­sa, jos­sa rii­sin­vil­je­ly­kausi oli alka­mai­sil­laan. Hie­man modi­foi­dul­la äly­pe­ru­nan mit­tausan­tu­reil­la voi­daan seu­ra­ta hel­pos­ti myös rii­sin kas­vun ja varas­toin­nin olo­suh­tei­ta.

– Rii­sin koh­dal­la on hie­man eri para­met­rit, joi­ta seu­ra­taan. Aasias­sa on isot mark­ki­nat, jon­ne mekin täh­tääm­me, Mat­ti Ver­ka­sa­lo suun­nit­te­lee.

Mat­ti Kuop­pa­la