Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Iin Yli­ran­nan kou­lu kor­ja­taan

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti äänes­tyk­sen jäl­keen, että Yli­ran­nan kou­lu kor­ja­taan. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, että kou­lun kun­to­tut­ki­muk­ses­sa esil­le nous­sei­den kor­jaus­koh­tei­den kor­jaa­mi­seen vara­taan 218 000 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Luot­ta­mus­toi­mis­sa oppii uut­ta joka päi­vä

Yli­kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen joh­taa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­män hal­li­tus­ta nyt tois­ta kaut­ta eli kuu­det­ta vuot­ta. Molem­pi­na kausi­na hän on saa­nut pai­nis­kel­la yli­opis­to­sai­raa­lan pro­ses­si- ja raken­ta­mis­suun­ni­tel­mien paris­sa. Tois­sa vii­kol­la sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­män val­tuus­to sine­töi hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen, jol­la sai­raa­la­ra­ken­ta­mis­ta nopeu­te­taan. Suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään van­han park­ki­ta­lon, hal­lin­to­ra­ken­nuk­sen ja myö­hem­min myös kes­kus­pe­su­lan pur­ka­mi­sen uudis­ra­ken­nuk­sen tiel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTie­työt käyn­nis­tyi­vät Kii­min­gin ja Yli-Iin välil­lä

Maan­tien 849 paran­nus­työt välil­lä Kiiminki–Yli-Ii käyn­nis­tyi­vät maa­nan­tai­na. Tie­töis­tä aiheu­tuu lii­ken­teel­le jon­kin ver­ran hait­taa, jon­ka vuok­si suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän vaih­toeh­toi­sia reit­te­jä. Tiel­lä pys­tyy kui­ten­kin lii­ken­nöi­mään koko ajan.


Jah­ti sai kodin Iis­tä

Iiläi­nen 17-vuo­tias Allan Kale­va on kym­men­viik­koi­sen jämt­lan­nin­pys­ty­kor­va Jah­din onnel­li­nen omis­ta­ja. Hän kävi hake­mas­sa koi­ran­pen­nun äitin­sä Oili Kale­van kans­sa rei­lu viik­ko sit­ten Poh­jois-Kar­ja­las­ta Ryty­suon Ken­ne­lis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli­ran­nan kou­lun tule­vai­suus mie­ti­tyt­tää

Käyt­tö­kiel­toon lai­te­tun Iin Yli­ran­nan kou­lun koh­ta­lo mie­ti­tyt­tää kylä­läi­siä ja Iin päät­tä­jiä. Suu­rin huo­li kou­lun oppi­lai­den van­hem­mil­la on sii­tä, mihin oppi­laat sijoi­te­taan mah­dol­li­sen remon­tin ajak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Veis­tos­kurs­sin päät­teek­si veis­tet­tiin kil­paa

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kivi­kau­den kyläs­sä soi vii­me vii­kon moot­to­ri­sa­ha. Tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sen tois­ta ker­taa Kie­ri­kis­sä vetä­mäl­le lei­ril­le osal­lis­tui yhdek­sän sahan­käyt­tä­jää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iloi­nen kel­lun­ta hyvän asian puo­les­ta

Maa­il­man ensim­mäi­seen ilmas­to­kel­lun­taan osal­lis­tui Iis­sä lau­an­tai­na pari­kym­men­tä kel­lu­jaa yhdek­säl­lä kel­lun­ta-aluk­sel­la.– Tämä tem­paus ei estä ilmas­ton­muu­tos­ta, mut­ta toi­von mukaan herät­tää ajat­te­le­maan, tote­si tem­pauk­sen orga­ni­soi­ja, yhtei­sö- ja yri­ty­sak­ti­vaat­to­ri Johan­na Jak­ku-Hii­va­la Iisis­ti Ener­gi­nen -hank­kees­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus