Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Eik­ka pyö­räi­li ennä­tyk­sen­sä

Oijär­ven pyö­räi­ly­hir­mu Eino “Eik­ka” Nyman on pol­ke­nut täl­le vuo­del­le jo yli 10 000 kilo­met­riä pol­ku­pyö­räl­lä. Tasa­lu­ke­mat tuli­vat täy­teen 9.10. Aiem­min­kin hän on saa­vut­ta­nut saman luke­man, mut­ta ei vie­lä loka­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPie­ni asia­kas­il­ta pai­suu isok­si tapah­tu­mak­si

Lap­pian ammat­tio­pis­tos­sa hius- ja kau­neu­den­hoi­toa­lan perus­tut­kin­toa suo­rit­ta­va Eva-Liset­te Lund­kvist jär­jes­tää näyt­tö­työ­nään hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­man Kui­va­nie­mel­lä.– Tar­koi­tuk­se­na­ni oli jär­jes­tää näy­tön perus­tei­den mukai­nen pie­ni, mak­si­mis­saan kym­me­nen näyt­teil­lea­set­ta­jan asia­kas­il­ta, mut­ta hom­ma läh­ti laa­je­ne­maan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rea­lis­ti­nen sil­ta­han­ke

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa oli vah­va usko sii­hen, että vuo­si­kym­me­niä haa­veil­tu sil­ta­han­ke on toteu­tu­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iso pit­sa on lem­pi­pit­sa

Iin Jak­ku­ky­län ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Lep­pä­ker­tun lap­sil­la oli tiis­tai­na rie­mu­kas päi­vä. Pit­san­lei­von­nan Suo­men mes­ta­ri ja MM-hopea­mi­ta­lis­ti, Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzan yrit­tä­jä Kat­ja Körk­kö saa­pui ryh­mik­seen pitä­mään pit­sa­kou­lua. Kos­ka 12-paik­kai­ses­ta ryh­mik­ses­tä oli lei­po­mis­päi­vä­nä niin moni pois, pää­si­vät myös eska­ri­lai­set lei­von­ta­puu­hiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin vesi­joh­to­ver­kos­ton huuh­te­lua jat­ke­taan

Puh­dis­tus­työt jat­ku­vat Iin vesi­joh­to­ver­kos­tos­sa edel­leen.– Huuh­te­lua on pää­tet­ty jat­kaa sekä Rito­kan­kaan vede­not­ta­mol­la että vesi­joh­to­ver­kos­tos­sa, ker­too Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­ja Pek­ka Paa­so.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iijoen uiton päät­ty­mi­ses­tä 30 vuot­ta

Iijoen uiton päät­ty­mi­ses­tä on 30 vuot­ta. Ran­ta­poh­ja uuti­soi 27.9.1988, kuin­ka edel­lis­päi­vä­nä kesän uitot oli uitet­tu, eikä seu­raa­vas­ta ollut tie­toa. Jutus­sa tode­taan, että uit­to on ollut mer­kit­tä­vä kesä­työ­paik­ka ja monel­le ainoa työ­paik­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii lin­ja­si maa­po­li­tiik­kan­sa

Iin kun­ta on lin­jan­nut kun­nan maan­han­kin­taan ja kaa­vo­jen toteut­ta­mi­seen liit­ty­vät tavoit­teet ja toi­men­pi­teet, joil­la luo­daan edel­ly­tyk­set kun­nan kehit­ty­mi­sel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kol­men pol­ven päi­vä

Kol­men pol­ven ker­ho Jak­ku­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ker­ho­huo­nees­sa tiis­tai­na oli yksi Iin van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mis­ta. Iin seu­ra­kun­ta on jär­jes­tä­nyt ker­hoa ker­ran kuu­kau­des­sa vii­me kevääs­tä, eli osa­kun­ta­lii­tok­ses­ta läh­tien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus