Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa pitää olla valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia

Vir­pi Uute­la on aloit­ta­nut työn­sä Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja­na. Vir­ka on uusi, sil­lä kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön vir­ka muu­tet­tiin kevääl­lä eril­li­sik­si ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jien viroik­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Röy­tän sata­man ruop­paus toi­veis­sa, rahoi­tuk­ses­ta ei tie­toa

Iin Röy­tän lai­tu­rit ovat vii­meis­te­lyä vail­le val­miit. Kah­den vuo­den pro­jek­tis­sa sata­mas­sa on uusit­tu kak­si pont­to­ni­lai­tu­ria ja beto­ni­lai­tu­rit. Kel­lu­vat teräs­pont­to­ni­lai­tu­rit otet­tiin käyt­töön jo vii­me kesä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­sen kokoi­nen kou­lu on sopi­va

Iin kun­nan uusi ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri on saa­nut ensi töi­nään poh­tia kun­nan kou­lu­verk­koa. Kun­nan huo­le­na ovat useat huo­no­kun­toi­set kou­lu­ra­ken­nuk­set, jot­ka huu­ta­vat remont­tia ja perus­pa­ran­nus­ta. Luk­ka­ri ei ota kan­taa kou­lu­verk­koon, mut­ta on hyvil­lään, että asias­ta uskal­le­taan puhua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­ran­nan kou­lua­sia palau­tet­tiin val­mis­tel­ta­vak­si

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Yli­ran­nan kou­lu­asian uudel­leen val­mis­telt­ta­vak­si. Kun­nan­hal­li­tus oli esit­tä­nyt val­tuus­tol­le, että se varaa kun­to­tut­ki­muk­ses­sa esil­le nous­sei­den kor­jaus­koh­tei­den kor­jaa­mi­seen 218 000 euron mää­rä­ra­han.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin rau­ta­tie­a­se­man avaa­mis­ta sel­vi­te­tään

Iin kun­ta tavoit­te­lee rau­ta­tie­a­se­man avaa­mis­ta lähi­lii­ken­teel­le. Tavoit­tee­na on, että sel­vi­tys hank­kees­ta käyn­nis­te­tään jo tämän syk­syn aika­na. Mat­kus­ta­ja­ju­nat eivät ole pysäh­ty­neet Iis­sä vuo­den 2006 syk­syn jäl­keen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kehon­ra­ken­nus­ki­soi­hin kovin odo­tuk­sin

Iiläi­sen Alek­si Laa­joen olo on näi­nä aikoi­na todel­la huo­no. – On han­ka­la olla, mitä tahan­sa teen­kin. Täl­lai­sel­la ener­gia­va­jeel­la on vai­ke­aa teh­dä asioi­ta. Unet jää­vät vähiin ja ne vähät­kin unet ovat kat­ko­nai­sia, Laa­jo­ki luet­te­lee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lai­te- ja soi­tin­huol­to aloit­ti Iis­sä

Arto Tik­ka­nen pala­si Kemis­tä syn­nyin­pi­tä­jään­sä Iihin ja toi muka­naan yri­tyk­sen­sä Meri­la­pin Lai­te- ja Soi­tin­huol­lon. Yri­tyk­sen toi­mia­laan kuu­luu moni­puo­li­ses­ti lait­tei­den kor­jaus ja huol­to.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEpä­var­muus naker­taa maan­vil­je­li­jöi­tä

Kah­ta mär­kää kesää seu­ran­nut kui­va kesä aiheut­taa har­mia ja yli­mää­räis­tä työ­tä maan­vil­je­li­jöil­le.– Mär­ki­nä kesi­nä maan raken­ne tii­vis­tyi niin, ettei nyt kui­va­na kesä­nä kas­vien juu­ret pää­se hake­maan kos­teut­ta. Nor­maa­lis­sa muru­ra­ken­tei­ses­sa maas­sa juu­ri hakee kos­teu­den jopa kah­den­kym­me­nen sen­tin syvyy­des­tä, päi­vit­te­lee MTK-Iin­seu­dun puheen­joh­ta­ja, yli-iiläi­nen maan­vil­je­li­jä Mar­kus Mik­ko­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­nus­lu­vat hakuun syk­syl­lä, puis­ton on tar­koi­tus val­mis­tua vuon­na 2021

Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton on alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan tar­koi­tus val­mis­tua vuo­den 2021 alku­puo­lel­la. Iin kun­nan enklaa­vis­sa Yli-Iin Pah­ka­kos­kel­la sijait­se­va Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton yleis­kaa­va.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus