Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Fileek­si menee

Heik­ki Jär­ven­pää nos­ti ison pais­tin­pan­nul­li­sen ahve­nia Iijoes­ta maa­nan­tai­na. – Nämä mene­vät fileek­si. Kyl­lä tähän aikaan vuo­des­ta kalas­sa pysyy, mies ker­toi.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vesic­ros­sin SM-kil­pai­lu Iihin

Iis­sä jär­jes­te­tään ensi kesä­nä Iiso waterc­ross SM-tapah­tu­ma. Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry:n jär­jes­tä­mäs­tä vesi­kelk­kai­lu­ta­pah­tu­mas­ta on tulos­sa myös tule­vi­na vuo­si­na jär­jes­tet­tä­vä iso koko per­heen tapah­tu­ma.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rii­te­le­mi­nen tulee lii­an kal­liik­si

Laki­mies Mark­ku Kos­ke­la on monen kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että rii­te­le­mi­nen kärä­jä­oi­keu­des­sa on lii­an kal­lis­ta.– Ilman oikeus­tur­va­va­kuu­tus­ta rii­te­le­mään läh­te­mi­nen on kuin itse­mur­ha. Ymmär­rän ihmis­ten tus­kan sii­tä, ettei­vät he saa oikeut­ta, kos­ka ei ole varaa läh­teä kärä­jöi­mään. En tosin tie­dä, miten asian voi­si rat­kais­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Seis­ten kir­joi­tet­tu

Ran­ta­poh­jas­sa siir­ryt­tiin per­jan­tai­na uuteen aikaan. Saim­me käyt­tööm­me toi­vo­mam­me säh­kö­pöy­dät. Sel­lai­ses­ta haa­veil­les­sa mie­les­sä siin­si aja­tus nyt niin ter­veel­li­sek­si mai­nos­te­tus­ta sei­saal­laan työs­ken­te­le­mi­ses­tä.…


Kelan pal­ve­lut Hau­ki­pu­taal­la hyvin­voin­ti­pis­tee­seen ja Oulu10:een

Kela pal­ve­lee Hau­ki­pu­taal­la maa­lis­kuun alus­ta läh­tien uusis­sa toi­mi­pis­teis­sä. Kir­jas­ton yhtey­des­sä ole­vas­sa Oulu10 yhteis­pal­ve­lu­pis­tees­sä toi­mii ylei­nen ohjaus ja neu­von­ta. Ajan­va­rauk­sel­la toi­mi­va.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­syh­dis­tyk­siä akti­voi­daan yhteis­työ­hön

Yhdis­tys­ten toi­min­taa hio­taan kun­nis­sa sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen toi­vei­den mukai­sik­si. Iis­sä jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na yhdis­ty­sil­ta, jos­sa poh­dit­tiin kei­no­ja kehit­tää yhdis­tys­toi­min­taa ja tii­vis­tää yhteis­työ­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kan­sa­lais­opis­tos­ta his­to­riik­ki

Tois­sa syk­sy­nä 50 vuot­ta täyt­tä­neen Iin kan­sa­lais­opis­ton his­to­ria on kir­joi­tet­tu kir­jak­si nimel­tä Nät­te­po­rin aka­te­mia. Asial­la on ollut reh­to­ri Tar­ja Rah­ko­lan pyyn­nös­tä Iin kun­nan enti­nen hal­lin­to­joh­ta­ja Erk­ki Tas­ki­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii hakee kaa­val­la lisää veto­voi­maa

Paik­ka hotel­lil­le, ker­ros­ta­loil­le, lii­ke­ra­ken­nuk­sil­le ja lii­kun­ta­kes­kuk­sel­le. Lii­ken­neym­py­röi­tä, vihe­ra­luei­ta, jul­ki­si­vu­jen ryh­dis­tä­mis­tä ja toria­lu­een kehit­tä­mis­tä. Näi­tä mah­dol­li­suuk­sia tar­joi­lee näh­tä­vil­lä ole­va Iin kir­kon­seu­dun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus