Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Ii Bikers koko­aa kak­si­pyö­räis­ten har­ras­ta­jia

Iihin on perus­tet­tu moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Ii Bikers ry, joka halu­aa yhdis­tää kai­ke­ni­käi­siä moto­ris­te­ja ja kak­si­pyö­räi­sis­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Toi­min­taa on tulos­sa niin aikui­sil­le kuin nuo­ri­sol­le­kin.– Yksi tavoit­teis­tam­me on saa­da kyläl­lä aje­le­vil­le tai­ta­vil­le nuo­ril­le ohjat­tua toi­min­taa, ker­too yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Vir­ta­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sodan tapah­tu­mat pysy­vät vete­raa­nin muis­ti­lo­ke­rois­sa

Kii­min­ki­läi­nen Alpo Lep­pä­lä osal­lis­tui kut­sun­toi­hin 18-vuo­ti­aa­na syys­kuus­sa 1942. Kuu­kaut­ta myö­hem­min hän ilmoit­tau­tui ohjeen mukai­ses­ti Oulun kasar­mil­la.– Sama­na yönä mei­dät vie­tiin Limin­gan emän­tä­kou­lul­le kah­den kuu­kau­den kou­lu­tuk­seen. Siel­tä mei­dät kul­je­tet­tiin Hyryn­sal­men kaut­ta suo­raan rin­ta­ma­lin­joil­le Uhtuan suun­nal­le.


Kat­ja Körk­kö on edel­leen Suo­men paras

Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä, iiläi­nen Kat­ja Körk­kö on Suo­men paras pit­san­lei­po­ja nel­jät­tä vuot­ta peräk­käin. Körk­kö on eri­tyi­sen iloi­nen sii­tä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Annii­na Häy­ry­nen on ros­kis­mes­ta­ri

Annii­na Häy­ry­nen on Poh­jois-Suo­men ros­kis­mes­ta­ri. Hän päi­hit­ti kil­pa­kump­pa­nin­sa tors­tai-ilta­na Iis­sä Tuu­na­taan työ­tä -hank­keen jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa. – Sel­vi­täm­me, kuka tie­tää ros­kis­ta ja osaa laji­tel­la par­hai­ten. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da kun­ta­lai­sia herää­mään entis­tä enem­män ympä­ris­tö- ja lähi­ruo­ka-asioi­hin, ker­toi Tuu­na­taan työ­tä -hank­keen pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Veli-Pek­ka Kor­ho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muo­vin­ke­räys­pis­te vii­mein Iis­sä

Pit­kään odo­te­tut muo­vin­ke­räy­sas­tiat saa­pui­vat vii­me vii­kol­la Iin Soro­sen­tien Rin­ki-eko­pis­tee­seen. – Vih­doin ja vii­mein ne saa­tiin Iihin. Pää­tim­me laa­jen­taa muo­vin­ke­räys­ver­kos­toam­me 4 000 asuk­kaan kun­tiin ennen kuin meil­lä oli tar­vit­ta­va mää­rä astioi­ta. Tämän takia Iin pis­teen täy­den­tä­mi­nen muo­vin­ke­räyk­sel­lä vii­väs­tyi, ker­too Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys Rin­ki Oy:n sopi­mus­asia­mies Tane­li Lumia­ro.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kal­lion räjäy­tyk­siä tie­työ­maal­la

Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen Nelos­tiel­le Olhava–Kuivaniemi-välille on täy­des­sä vauh­dis­sa. Ura­koit­si­ja aloit­ti vii­me vii­kol­la kal­lion räjäy­tys­työt, jon­ka takia lii­ken­tees­sä on lyhyi­tä pysäh­dyk­siä.– Työ­maal­la on tie­tyil­lä osuuk­sil­la yhdes­tä kol­meen räjäy­tys­tä per päi­vä aina hel­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le saak­ka, ker­too työ­pääl­lik­kö Ste­fan Ren­lund Ab Tall­qvist Infra Oy:stä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Työl­lis­tä­mis­han­ke näkyy kaup­pa­na katu­ku­vas­sa

Vie­lä tyh­jil­lään Iin kes­kus­tas­sa ammot­ta­vaa lii­ke­ti­laa ale­taan näi­nä päi­vi­nä sisus­taa 23.11.–8.12. toi­mi­vak­si kaup­pa­kes­kuk­sek­si. – Sisus­tuk­seen käy­te­tään kuor­ma­la­vo­ja, kaa­pe­li­ke­lo­ja, van­ho­ja auton­ren­kai­ta, fark­ku­ja, pai­to­ja, lam­pun­var­jos­ti­mia ja van­ho­ja kir­jo­ja, luet­te­lee myy­mä­lä­pääl­lik­kö Ter­hi Tolo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus