Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja


Ii kehit­tää kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­ja

Iin kir­jas­to osal­lis­tuu kol­men kun­nan yhtei­seen kir­jas­toau­to­jen kehit­tä­mis­hank­kee­seen. Mil­loin se auto tul­lee? -hank­keen tavoit­tee­na on kehit­tää kir­jas­toau­to­pal­ve­lu­ja ja miet­tiä uusia tapo­ja hyö­dyn­tää kir­jas­toau­ton tar­joa­maa poten­ti­aa­lia.Mie­li­pi­de: Nuor­ten hen­gai­lu­paik­ka

Hau­ki­pu­taal­la ei ole nuo­ril­le kun­non oles­ke­lu­paik­kaa, jon­ka seu­rauk­se­na esim. kou­lu­jen pihat sot­keu­tu­vat, kun nuo­ret viet­tä­vät aikaa siel­lä. Ehdot­tai­sim­me nuo­ri­so­kah­vi­laa. Nuo­ri­so­kah­vi­la…Huu­me­kus­ki narah­ti Iis­sä

Huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na hen­ki­lö­au­toa aja­nut kul­jet­ta­ja jou­tui polii­sin pysäyt­tä­mäk­si lii­ken­tees­sä Iis­sä tors­tai­na ilta­päi­väl­lä. Kul­jet­ta­ja vie­tiin tapah­tu­ma­pai­kal­ta Ala­ran­nal­ta veri­ko­kei­siin.


Perin­ne rau­has­ta ja kehi­tyk­ses­tä

Perin­teek­si muo­dos­tu­nut rau­han puun istut­ta­mi­nen tapah­tui jäl­leen Hau­ki­pu­taan lukion piha­maal­la. Uuusi ikä­luok­ka sai istut­taa oman pih­la­jan­sa maa­han opet­ta­jien avus­taes­sa ja…Poh­jo­lan Voi­ma juh­lii 75-vuo­tis­ta tai­val­taan

– Vesi- ja ydin­voi­mal­la on kes­kei­nen roo­li Suo­men vähen­täes­sä ilmas­to­pääs­tö­jään, muis­tut­ta­vat Poh­jo­lan Voi­man hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tapio Kor­pei­nen ja yhtiön tuo­re toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Tyk­ky­läi­nen. Sik­si nii­den toi­min­tae­del­ly­tyk­sis­tä pitää huo­leh­tia. Kor­pei­nen ja Tyk­ky­läi­nen esit­ti­vät toi­veen­sa päät­tä­jil­le tänään Poh­jo­lan Voi­man 75-vuo­tis­juh­la­ti­lai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus