Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Autol­la katol­leen lähel­lä Hau­ki­väy­lää

Sun­nun­tai­na klo 14.45 hätä­kes­kuk­seen ilmoi­tet­tiin lii­ken­neon­net­to­muu­des­ta, jos­sa hen­ki­lö­au­to oli ajau­tu­nut ulos VT 4:ltä hir­viai­dan läpi ja edel­leen katol­leen met­sän puo­lel­le. Tapah­tu­ma­paik­ka on Poh­jan­tiel­lä vajaa kilo­met­ri ennen Hau­ki­väy­lää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­set

Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­sia vie­tet­tiin Iis­sä kes­ki­viik­ko­na 5.9. muun muas­sa säh­ly­pe­lien mer­keis­sä. Säh­ly­pe­lit pelat­tiin Val­ta­rin oppi­laat vas­taan lukio ja tämän pelin…


Hank­kia­ko van­ha vai uusi oma­ko­ti­ta­lo?

Talo­teh­tai­den hin­nas­to­ja sela­tes­sa alkaa hel­pos­ti tun­tua sil­tä, että eihän van­han talon osta­mi­ses­sa ole mitään jär­keä. Talo­teh­das voi luva­ta upo­uu­den oma­ko­ti­ta­lon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKor­ti­ton kemi­läis­mies ajoi huu­meis­sa Iis­sä

Oulun polii­sin par­tio sai tors­tai­na 13.9. hie­man ennen puol­ta yötä teh­tä­vän Kemin­tiel­le Iihin. Ilmoi­tuk­sen mukaan Oulua koh­ti on tulos­sa hen­ki­lö­au­to, jon­ka kul­jet­ta­ja on mah­dol­li­ses­ti huma­las­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Voi­ma­la-oppi­mis­pa­ket­ti Hau­ki­pu­taan kou­lul­le

Säh­­kö- ja teleu­ra­koit­si­ja­liit­to STUL ry:n Poh­­jois-Suo­­men alueo­sas­to lah­joit­ti Hau­ki­pu­taan kou­lul­le ener­gian oppi­mis­pa­ket­ti Voi­ma­lan. Opet­ta­jien anta­mas­ta palaut­tees­ta idean saa­nee­seen Voi­ma­laan on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMet­sä­no­mis­ta­jil­le ja met­säs­tä­jil­le tie­toa hir­vi­va­hin­gois­ta

Hir­vie­läin­ten met­sil­le aiheut­ta­mis­ta met­sä­ta­lou­den vahin­gois­ta tulee viral­lis­ten vahin­koil­moi­tus­ten kaut­ta esil­le vain jää­vuo­ren huip­pu. Myös Kui­va­nie­men ja Iin seu­dul­la vahin­koil­moi­tus­ten vähäi­nen mää­rä antaa vaja­vais­ta infor­maa­tio­ta niin hir­vi­lu­pien myön­nön kuin alu­eel­li­sen koh­den­ta­mi­sen­kin suh­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus