Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Sydä­nis­ku­rin käyt­töä ei tar­vit­se arkail­la

Sydä­nis­ku­ri eli defi­bril­laat­to­ri on lai­te, jol­la pyri­tään pois­ta­maan sydä­men pysäyt­tä­nyt ja hen­keä uhkaa­va ryt­mi­häi­riö. Vii­me vuo­si­na nämä lait­teet ovat yleis­ty­neet jul­ki­sis­sa tilois­sa, ja nyt myös Yli­kii­min­gin S-mar­ke­til­le on Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jien ja Ari­nan yhteis­työs­sä han­kit­tu oma sydä­nis­ku­ri. Vas­taa­va löy­tyy Yli­kii­min­gis­sä myös hyvin­voin­ti­pis­teel­tä ja kir­kos­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Perin­tei­nen pitä­jä­ot­te­lu voi­si uudis­tua joki­var­sien otte­luk­si”

Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin väli­set pitä­jä­ot­te­lut aloi­tet­tiin heti Tuk­hol­man vuo­den 1912 olym­pia­lai­sia seu­raa­va­na vuon­na ylei­sur­hei­luin­nos­tuk­sen olles­sa kor­keal­la Suo­men juos­tua itsen­sä maa­il­man­kar­tal­le Ruot­sis­sa. Kil­pai­lun­joh­ta­ja Eero Esko­la esit­tää laa­je­ne­mis­ta Kii­min­ki­jo­ki­var­ren ja Iijo­ki­var­ren otte­luk­si, siten että mukaan tuli­si­vat ii ja Hau­ki­pu­das.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKoi­te­li elää laa­je­nee man­te­reel­le

Jo kah­dek­sa­na vuon­na lop­puun­myy­dyl­lä Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lil­la esiin­ty­vät lau­an­tai­na muun muas­sa Vesa-Mat­­ti Loi­ri, Ismo Alan­ko, Elli­noo­ra ja Ves­te­ri­nen. Fes­ta­ria­luet­ta on…


Vesia­lu­een omis­ta­jat unoh­det­tiin Väli­maan jätea­lu­een asias­sa

Kii­min­gin Väli­maal­le on suun­nit­teil­la laa­ja kier­to­ta­lous­a­lue, jon­ne Las­si­la & Tika­no­ja kaa­vai­lee mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen perus­ta­mis­ta. Las­si­la & Tika­no­jan hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin esit­te­lyn.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulu-opis­ton kau­den alku lähe­nee

Oulu-opis­ton kau­del­le 2018–2019 ilmoit­tau­tu­mi­set käyn­nis­ty­vät osin jo elo­kuun alku­päi­vi­nä. Uusi, luku­vuo­den 2018–2019 kurs­sioh­jel­ma on jo luet­ta­vis­sa opis­ton net­ti­si­vuil­la. Pai­net­tu Opin­to-opas 2018–2019 tulee jakoon Oulun seu­dun kir­jas­toi­hin ja Oulu10-toi­mi­paik­koi­hin elo­kuus­sa vii­kol­la 31–32.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­läi­nen 20-vuo­tias Reh­ti­au­to on per­hey­ri­tys

Jää­li­läi­nen Pent­ti Arpo­nen on ollut kaup­pias ja moot­to­ri­mies pie­nes­tä pojas­ta alkaen. Ensim­mäi­sen moot­to­ria­jo­neu­vo­kaup­pan­sa hän muis­te­lee teh­neen­sä vähän yli 10-vuo­ti­aa­na, kun vaih­toi ilma­ki­vää­rin­sä, koot­ta­via len­to­ko­nei­taan ja kah­dek­san mark­kaa mopoon, joka oli pah­vi­laa­ti­kos­sa­ka­ve­ril­la osi­na. Mopon hän kun­nos­ti ja myi sen myö­hem­min eteen­päin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTrans­port Savik­ko on niel­lyt soraa ja asfalt­tia jo 70 vuot­ta

Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­lä syn­ty­nyt ja kas­va­nut ser­kus­vii­sik­ko toi­mi­tus­joh­ta­ja Erk­ki Savi­kon joh­dol­la otti per­hey­ri­tyk­sen joh­taak­seen vuon­na 1986. Tätä edel­tä­vät 20 vuot­ta vas­tuu oli yri­tyk­sen 1948 Yli­kii­min­gis­sä perus­ta­neil­la vel­jek­sil­lä Eero ja Lau­ri Savik­ko. Nyt yri­tyk­sen toi­min­nas­sa on muka­na jo kol­mas suku­pol­vi, joka on val­mis otta­maan vas­tuun sit­ten kun sen aika on.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin kou­lun poh­ja­ra­ken­nus­vai­he val­mis­tuu ennen kou­lun alkua

Lai­va­kan­kaan kou­lun yhtey­teen raken­tuu par­hail­laan uusi kou­lu, johon sijoi­te­taan puret­ta­vak­si mää­rä­tyn Jää­lin kou­lun oppi­laat. Kun raken­nus val­mis­tuu aika­tau­lun mukai­ses­ti luku­vuo­den 2019 alku­vii­koil­la, muo­dos­tuu koko­naan uusi perus­o­pe­tuk­sen kou­lu, jol­la ei ole vie­lä nimeä. Raken­nus­työt alkoi­vat kesä­kuun puo­li­vä­lis­sä, ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jan­ne Kar­hu Oulun kau­pun­gin tila­kes­kuk­sel­ta ker­too, että perus­ta­mis­vai­heen poh­ja­työt ovat suju­neet suun­ni­tel­lus­ti ja aika­tau­lus­saan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus