Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Kon­tion erä­vei­kot ry 40 vuot­ta. Met­säs­tys on säi­lyt­tä­nyt enti­set arvon­sa vuo­si­kym­me­nien aika­na

Tyy­ty­mät­tö­myys hir­ven­kaa­to­lu­pien jakoon Kii­min­gin alu­eel­la aiheut­ti sen, että 6.12.1978 kaik­ki­aan 52 Ala­ky­län, Tirin­ky­län ja Hai­pus­ky­län mies­tä kokoon­tui Ala­ky­län Toi­vo­laan oman met­säs­tys­seu­ran perus­ta­vaan kokouk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli­kii­min­gis­sä vaa­di­taan suo­ja­tie­tä lii­ken­nea­se­man koh­dal­le

Yli­kii­min­gin Oma­hoi­ta­jat ry halu­aa paran­taa yli­kii­min­ki­läis­ten ja samal­la myös Havu­lan asu­mi­syk­si­kön asuk­kai­den lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. – Olem­me puu­han­neet suo­ja­tie­tä lähei­sel­le huol­toa­se­mal­le, kos­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­to­ta­lon käyt­tö laa­je­ne­mas­sa Yli-Iis­sä: Tilo­ja kehi­te­tään olo­huo­ne-toi­min­ta­mal­lin mukai­sek­si

Yli-iiläi­­set sai­vat vas­ti­kään vas­tauk­sen kau­pun­gil­le jät­tä­mään­sä adres­siin kos­kien kau­pun­gin tilo­jen käyt­töä Yli-Iis­­sä. Adres­sis­sa ote­taan kan­taa kau­pun­gin tilo­jen käyt­töön ja vuo­kraa­mi­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­miel­tä myy­jäi­sis­tä

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van perin­tei­set jou­lu­myy­jäi­set on jär­jes­tet­ty jo usea­na vuon­na peräk­käin. Pai­kal­la myy­ji­nä oli täl­lä ker­taa muun muas­sa kou­lu­luok­kia, yhdis­tyk­siä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tur­vat­ta yli tien Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gis­sä tem­pais­tiin lii­ken­ne­tur­van puo­les­ta. Ongel­ma­koh­dak­si kyläl­lä on havait­tu lii­ken­nea­se­man koh­ta, jos­sa tie pitää ylit­tää ilman suo­ja­tien tuo­maa tur­vaa.Oulu on käyt­tä­nyt 2,5 mil­joo­naa vara­ve­si­hank­keen suun­nit­te­luun

Oulun kau­pun­gin päät­tä­jät ja Oulun Vesi ovat hakan­neet pää­tään Vii­ni­vaa­ran har­jun kyl­keen jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Kau­pun­ki pää­tyy aina eri vai­hei­den ja vas­tus­tuk­sien jäl­keen­kin jat­ka­maan vara­ve­si­han­ket­taan Vii­ni­vaa­ran suun­nal­la ja vii­ni­vaa­ra­lai­set ovat aivan yhtä jää­rä­päi­ses­ti oman Natu­ra-alu­een­sa taka­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Joka aamu joki tun­tuu yhtä rak­kaal­ta”, Maa­lis­maan tör­mäl­lä on 90-vuo­ti­aan Lee­vi Lapin­kan­kaan elä­mä

Kui­vas­jär­vel­tä kotoi­sin ole­van isän ja maa­lis­maa­lai­sen äidin poi­ka Lee­vi Lapin­kan­gas on elä­nyt koko 90-vuo­­ti­­sen elä­män­sä samal­la Iijoen joki­tör­mäl­lä Yli-Iin Maa­lis­maas­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sah­ra­mi bän­di­ki­san voit­toon Jää­lis­sä, ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty kil­pai­lu sai suu­ren suo­sion

Oulun seu­dun aloit­te­le­vil­le bän­deil­le suun­nat­tu kil­pai­lu sai sekä bän­deil­tä että ylei­söl­tä lois­ta­van vas­taan­o­ton. Jää­lin ravin­to­la Bume­ran­gi täyt­tyi ääri­ään myö­ten ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus