Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Sata­vuo­tias sota­ve­te­raa­ni on tyy­ty­väi­nen elä­mään­sä

Hil­jat­tain 100 vuot­ta täyt­tä­nyt Nii­lo Pek­ka­la istuu tyy­ty­väi­se­nä koti­ta­lon­sa pir­tin läm­mös­sä Nuo­rit­ta­joen ran­ta­tör­mäl­lä. Pöy­dät ovat täyn­nä syn­ty­mä­päi­vä­vie­rail­ta saa­tu­ja kuk­kia, kort­te­ja ja lah­jo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­vuo­tol­la vaa­li­taan perin­tei­tä

Lau­an­tai­aa­mu­na auto­ja lipuu tasai­seen tah­tiin Ala­vuo­ton sil­lan kupeel­la ole­vil­le pel­loil­le, mis­sä auto­ja opas­ta­vat park­kiin muun muas­sa Aar­ne Vää­nä­nen, Asko Iko­nen ja Hei­mo Tom­pe­ri.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jolok­sen kylä­päi­väs­sä viih­dyt­tiin

Jolok­sen Urhei­luseu­ran ja Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n Kylä­ki­säl­li-hank­keen yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä Jolok­sen kylä­päi­vä kerä­si Haa­po­nie­men hal­lil­le muka­vas­ti kai­ke­ni­käi­siä tiis­tai-ilta­na. Eik­ka-hyvin­voin­ti­bus­sis­sa ihmi­set osal­lis­tui­vat suo­sit­tuun kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMuka­vaa toi­min­taa ja tun­nel­maa Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­museol­la

Wick­strö­min 1951 vuo­den maa­moot­to­rin muka­van rau­hal­lis­ta puk­su­tusään­tä ja toi­min­taa ihas­tel­tiin Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­museoa­lu­eel­la vii­me lau­an­tai­na. Heik­ki Pason kun­nos­ta­ma maa­moot­to­ri kiin­nos­ti kai­ken ikäi­siä Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen museo­päi­väs­sä ja elo­mark­ki­noil­la vie­rail­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


50 vuot­ta eilen täyt­tä­nyt Pert­ti Hon­ka­nen on huo­lis­saan Suo­men tei­den rapis­tu­mi­ses­ta

Yli­kii­min­gin Juo­pu­lil­la asu­va Pert­ti Hon­ka­nen on tot­tu­nut tart­tu­maan monen­lai­siin toi­miin, eikä hän jää sanat­to­mak­si han­ka­lis­sa­kaan tilan­teis­sa. Pert­ti on aja­nut elä­män­sä aika­na täys­pe­rä­vau­nu­rek­ko­ja sato­ja tuhan­sia kilo­met­re­jä Suo­men teil­lä. Lisäk­si hän on hoi­ta­nut monia asioi­ta työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na, pää­luot­ta­mus­mie­he­nä ja Auto- ja Kul­je­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT ry:n hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jade aloit­taa kou­lu­tien­sä tänään

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jade Kois­ti­nen aloit­taa kou­lu­tien­sä Yli­kii­min­gin kou­lus­sa tänään. Kou­lun aloi­tus tun­tuu Jades­ta kival­ta, vaik­ka kou­luun läh­te­mi­nen hie­man jän­nit­tää­kin. Tiis­­tai-ilta­­na Jade.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Humo­ris­ti­set Terwas­ki­sai­lut viih­dyt­ti­vät Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tys oli jäl­leen kehit­tä­nyt hupai­saa ohjel­maa Ter­­vas­­Tii­­ma-vii­­kon vii­mei­sel­le lau­an­tail­le. Yli­kii­min­gin van­han pap­pi­lan ja seu­ra­kun­ta­ta­lon piha­pii­ris­sä vii­le­tet­tiin kisa­päi­vän aluk­si Terwas­hiih­don.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uudis­tet­tu ter­va­hau­ta syt­tyi Yli­kii­min­gis­sä

Ihmi­set odot­ti­vat jän­ni­tyk­sel­lä Yli­kii­min­gin ter­va­sau­tiol­la ter­va­hau­dan syty­tys­tä. Tänä vuon­na ter­va­hau­dan kehää oli laa­jen­net­tu ja poh­jan pro­fii­lia muu­tet­tu jyr­kem­mäk­si ja save­tet­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus