Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Tie­to­vi­sa 2.10.

Kysy­myk­set 1.    Mil­lä nimel­lä Anni Ylä­­vaa­­ra-nimi­­nen hen­ki­lö tun­ne­taan parem­min? 2.    Arvo Ylp­pö mää­rit­te­li aika­naan kes­ko­sen vau­van syn­ty­mä­pai­non mukaan. Mis­tä gram­ma­mää­räs­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sota­ve­te­raa­ne­ja kun­nioi­te­taan

Huo­men­na vie­te­tään Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­lii­ton 60-vuo­­tis­­juh­­laa. Päi­vää juh­lis­te­taan koko maas­sa ja Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la esi­mer­kik­si sep­pe­leen­las­kuil­la san­ka­ri­hau­taus­mail­le. Monin pai­koin muka­na on alu­een…


Tie­to­vi­sa 25.9.2017

Kysy­myk­set 1.    Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan kir­kon tai kel­lo­ta­pu­lin sei­näs­sä ole­va ont­to pat­sas, jos­sa on auk­ko, johon voi pan­na rahaa seu­ra­kun­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Potun­nos­ton aikaan

Pot­tu­ja, pot­tu­ja. Nii­tä on tul­lut syö­tyä vuo­si­kym­men­ten mit­taan tuhan­sia kilo­ja. Vie­lä 1950-luvun lopul­la suo­ma­lai­nen söi vuo­des­sa lähes 200 kiloa peru­naa,…


Tie­to­vi­sa 18.9.

Kysy­myk­set 1.    Kuka pää­mi­nis­te­rim­me sai aikoi­naan lem­pi­ni­men Kan­nuk­sen Ken­ne­dy? 2.    Mitä ravin­toai­nei­ta karp­­paus-ruo­­ka­­va­­lios­­sa pyri­tään eri­tyi­ses­ti vält­tä­mään? 3.    Mis­sä maas­sa (ei.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­an kevyt vasa­ra voi kos­tau­tua käyt­tä­jäl­leen lihas­ki­pui­na

Jar­no Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Vasa­roi­ta on joka läh­töön. Vasa­rat luo­ki­tel­laan mate­ri­aa­lin­sa kuten kumin, muo­vin, puun ja metal­lin mukaan. Pel­kis­tä metal­li­va­sa­rois­ta­kin löy­tyy.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nyt­hän on pian vaa­lit!

Olet­te­ko huo­man­neet. Suo­mes­sa käy­dään muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä tär­keät vaa­lit, jois­sa kan­sa­lai­set valit­se­vat maal­leen mer­kit­tä­vim­män yksit­täi­sen ulko­po­liit­ti­sen toi­mi­jan. Pre­si­den­tin­vaa­lien ensim­mäi­nen kier­ros…


Yrit­tä­jän päi­vää

Suo­mes­sa vie­tet­tiin Yrit­tä­jän päi­vää kulu­van vii­kon tiis­tai­na. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on nos­taa esiin yrit­tä­jyyt­tä ja eri­tyi­ses­ti yrit­tä­jiä. On hie­no asia, että…


Lii­kun­ta­pai­kat ruuh­kau­tu­vat

Kan­nat­taa lukea 24.8. Ran­ta­poh­jas­ta Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­ti­jaos­ton toi­min­nan­joh­ta­jan Han­nu Sai­kan­mäen haas­tat­te­lu. Ehkä sii­nä kitey­tyy jotain sii­tä, mitä Ouluun liit­ty­nei­den aluei­den urhei­luseu­rois­sa…