Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Lelu­kaup­pa ava­si oven­sa

Leluait­ta on avan­nut oven­sa Hau­ki­pu­taal­la Joke­lan­tie 1:ssä kir­jas­toa vas­ta­pää­tä. Yrit­tä­jä Anu Kor­jo­nen ker­too, että kau­pan avaa­mi­nen oli mie­tin­näs­sä pit­kään ja hän oli kat­so­nut tyh­jil­lään ole­via tilo­ja sil­lä sil­mäl­lä, että tuos­sa oli­si juu­ri sopi­va lii­ke­paik­ka näy­teik­ku­noi­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat jäl­leen

Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa. Roko­te antaa suo­jaa influens­saa ja sen jäl­ki­tau­te­ja vas­taan. Ilman kausi-influens­sa­ro­ko­tus­ta aina­kin joka kym­me­nes sai­ras­tuu influens­saan. Roko­te on mak­su­ton ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTien­käy­tön kiel­tä­mis­tä Rivin­no­kal­la kos­ke­va vali­tus hylät­tiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on hylän­nyt Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen teke­män oikai­su­vaa­ti­muk­sen. Oikai­su­vaa­ti­mus kos­ki kun­nan Rivin­no­kan tie­kun­nal­le anta­maa suos­tu­mus­ta aset­taa kysei­sel­le tiel­le lii­ken­ne­mer­kit,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausArvot edel­lä koh­ti tule­vaa

– Ajan rien­to on joh­ta­nut mei­dät sotiem­me vete­raa­nien elä­män­kaa­ren iltaan. Aikaan, jol­loin vii­mei­nen ilta­huu­to kos­ket­taa yhä useam­paa vete­raa­nia, sota­les­keä ja…Hau­ki­pu­taan Pal­lo esi­merk­ki­nä

Jal­ka­pal­lon eri­kois­seu­ran Hau­ki­pu­taan Pal­lon perus­ta­mi­nen 25 vuot­ta sit­ten oli roh­kea ja ennak­ko­luu­lo­ton teko, jos­ta kuu­luu kii­tos perus­ta­jil­le ja toi­mi­joil­le. Rat­kai­su…


Käy­tet­ty auto on osta­jal­le uusi

Kym­me­nen vuot­ta tyh­jil­lään ollut enti­nen Shell-huol­toa­se­ma Kel­los­sa on herän­nyt eloon. Kiin­teis­tön katol­le on ilmaan­tu­nut kylt­ti Nikin­tien Auto­ta­lo. Toden tot­ta, pai­kas­sa on aloit­ta­nut uusi yri­tys.– Aje­lim­me tääl­lä päin ja etsis­ke­lim­me yri­tyk­sel­le sopi­via tilo­ja, kun tämä paik­ka osui sil­mään, ker­too yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Pasi Mik­ko­nen ja Riik­ka Kor­kia­kos­ki.He vuo­kra­si­vat Nikin­tien ja Hau­ki­pu­taan­tien kul­mas­sa sijait­se­van enti­sen huol­ta­mo­ti­lan, johon kuu­luu myös kor­jaa­mo­hal­li ja laa­ja piha-alue — eli kaik­ki tar­vit­ta­va. Auto­kaup­pa on jo pääs­syt hyvään vauh­tiin. Pai­kan omis­ta­ja remon­toi paras­ta aikaa kiin­teis­töä niin ulkoa kuin sisäl­tä.– Ulko­sei­nät ovat ter­veet, mut­ta sisä­puo­li uudis­te­taan käy­tän­nös­sä aivan täy­sin. Nyt meil­lä on myy­tä­vät autot pihal­la, mut­ta remon­tin val­mis­tut­tua myös sisäl­le saa­daan kym­men­kun­ta autoa, ker­too Pasi Mik­ko­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Pal­lo panos­taa val­men­nuk­seen

Jal­ka­pal­lon eri­kois­seu­ra Hau­ki­pu­taan Pal­lo viet­tää 25-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Jar­mo Okko­nen voi olla tyy­ty­väi­nen men­nee­seen kuin tule­vaan­kin, jos­kin har­joi­tuso­lo­suh­tei­siin tar­vit­tai­siin kipe­räs­ti…