Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Rämee­seen pais­taa jos­kus myös aurin­ko

Duo Räme­ma­ja­vat on Pet­te­ri Nik­ki­sen ja Jaak­ko Kor­ven kokoon­pa­no, joka aloit­ti musii­kil­li­sen uran­sa puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten kovas­ti­kin epä­vi­ral­li­se­na kuvio­na. Pari­val­ja­kol­la…


Kur­kis­tus tie­teen ihmeel­li­seen maa­il­maan

Mik­si meil­lä suo­ma­lai­sil­la on oman­lai­nen “tau­ti­kom­bo” eli kan­san­sai­rauk­sia, mitä muu­al­la maa­il­mas­sa esiin­tyy huo­mat­ta­vas­ti vähem­män? Mitä DNA-näyt­­teis­­sä ilme­ne­vät geneet­ti­set vari­aa­tiot eli…Suh­tau­tu­mi­nen roko­tuk­siin pää­asias­sa myön­teis­tä

Maa­lis­kuus­sa voi­maan­tul­leen tar­tun­ta­tau­ti­lain tavoit­tee­na on ehkäis­tä tart­tu­vien tau­tien leviä­mis­tä Suo­mes­sa. Poti­lai­den suo­jaa­mi­sek­si lain sää­dös­tä ollaan nyt täs­men­tä­mäs­sä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa työs­ken­te­le­vien ja alan opis­ke­li­joi­den osal­ta siten, että työ­nan­ta­ja voi vel­voit­taa mää­rä­tyis­sä työ­teh­tä­vis­sä ja tilois­sa työs­ken­te­le­viä otta­maan rokotteen.Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (THL) on pyy­tä­nyt laki­muu­tok­seen liit­tyen kun­nis­ta lausun­toa. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen ja joh­ta­va lää­kä­ri Juha Auvi­nen oli­vat tiis­tai­na Iin ter­veys­a­se­mal­la otta­mas­sa itse influens­sa­ro­ko­tuk­sia ja samal­la kar­toit­ta­mas­sa roko­tus­ti­lan­net­ta Oulun­kaa­ren yksi­köis­sä. Työ­lis­tal­la oli myös vas­taa­mi­nen STM:n lausuntopyyntöön.Oulunkaarella suh­tau­tu­mi­nen on ollu pää­sään­töi­ses­ti myönteistä.Saukkonen ja Auvi­nen suo­sit­te­le­vat kai­kil­le sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa ja ko. tilois­sa työs­ken­te­le­vil­le influens­sa­ro­ko­tuk­sen otta­mis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­lin vaa­te tuli Hau­ki­pu­taal­le

Jää­lin Vaa­te ava­si tal­vi­myy­mä­län Hau­ki­pu­taal­la tors­tai­na. – Aina­kin alku on ollut vil­kas­ta ja lupaa­vaa, kiit­te­le­vät yrit­tä­jät Marit­ta ja Har­pin­der Singh.Haukiputaalla Jää­lin Vaa­te toi­mii aina­kin hel­mi­kuun lop­puun asti, mut­ta jos näyt­tää sil­tä, että tar­vet­ta vaa­te­kau­pal­le Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa on ja kaup­pa käy, vuo­kra­so­pi­mus­ta on mah­dol­li­suus jat­kaa, ker­too paris­kun­ta. Vaa­te­lii­ke toi­mii Revon­tien var­rel­la Punai­sen Ris­tin Point­ti-myy­mä­län vie­res­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sote mie­ti­tyt­tää hoi­to­vä­keä

Suo­men lähi- ja perus­hoi­ta­ja­lii­ton SuPe­rin Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­to oli kut­su­nut syys­ko­kouk­seen­sa vie­raak­si sosi­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­lan (sin.). Ykkö­sai­heek­si nousi odo­te­tus­ti…


“Tär­kein­tä on tie­to, etten ole yksin”

Tänään tors­tai­na 8.11. vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Dia­be­tes­päi­vää. Yrit­tä­jä ja kah­den lap­sen isä, 51-vuo­tias Mar­ko Sauk­ko Kel­lon Kivi­nie­mes­tä, ei osan­nut kuvi­tel­la sai­ras­tues­saan  dia­be­tek­seen, mitä kaik­kea sai­raus tuo tul­les­saan. Kak­kos­tyy­pin dia­be­tes puh­ke­si hänel­le kol­me­kymp­pi­se­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­neam­mat­te­ja kalen­te­ris­sa

LC-Hau­­ki­­pu­­das Kel­lon perin­tei­nen vuo­si­ka­len­te­ri ilmes­tyy tule­van vii­kon­lo­pun Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vil­­le. Täl­lä ker­taa tee­ma­na vuo­den 2019 kalen­te­ris­sa ovat perin­neam­ma­tit. Kuvien ohel­la kalen­te­ri sisäl­tää…