Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Vil­la Kaup­pi­la kiin­nos­ti ja ihas­tut­ti

– Tän­ne­hän sitä voi tul­la, jos koto­na rupe­aa ahdis­ta­maan, on tämä niin hie­no paik­ka, ja vie­lä aamu­pa­lan­kin saa val­miis­ta pöy­däs­tä eikä tar­vi itse lait­taa, tuu­ma­si muu­an rou­va ihail­les­saan Vil­la Kaup­pi­lan juu­ri val­mis­tu­nei­ta majoi­tus­ti­lo­ja joki­nä­ky­mi­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pie­nen kylän val­ta­va voi­man­pon­nis­tus

Tämän­ker­tais­ta Olha­va-päi­vää uhka­si­vat maas­ton kui­vuus ja vii­me vii­kon sää­en­nus­teet, jot­ka pova­si­vat lau­an­tail­le ukkos­myrs­ky­jä sekä raju­ja satei­ta ukkos­puus­ki­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Puu­hai­lua lap­sil­le ja aikui­sil­le­kin Tan­ni­las­sa

Koko vii­kon ainoa vesi­sa­de onnis­tui Yli-Iin Tan­ni­las­sa sat­tu­maan juu­ri lau­an­tai­sen tapah­tu­ma­päi­vän aikaan, min­kä vuok­si las­ten har­taas­ti odot­ta­maa pomp­pu­lin­naa ei Tan­ni­lan maa­mies­seu­ran­ta­lon pihal­le voi­tu pys­tyt­tää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tai­to säi­lyy kun sen on ker­ran oppi­nut

“Juu, jus­tiin­sa nuin se pit­tää pyö­rit­tää, varo sitä oksan­koh­taa, siit­tä se hele­pos­ti kat­ki­aa” -noin opas­tet­tiin vih­dan sidet­tä pyö­rit­te­le­vää Urho Per­nua yli-iiläi­sen Hei­no­sen talon pihas­sa, jon­ne talon­väen lisäk­si kokoon­tui Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen asuk­kai­ta avus­ta­ji­neen sekä koti­hoi­don pii­riin kuu­lu­via ikäih­mi­siä.


Juhan­nus­juus­ton tai­ta­jil­la riit­tää kär­si­väl­li­syyt­tä

Kah­dek­san­kym­men­tä lit­raa tuo­ret­ta luo­mu­mai­toa kat­ti­laan, läm­mi­tyk­sen jäl­keen juok­su­tin­ta sekaan, ja sit­ten vain kei­tel­lään ja häm­men­nel­lään tun­te­ja ja taas tun­te­ja – sii­nä resep­ti perin­tei­sel­le juhan­nus­juus­tol­le, jon­ka keit­tä­mi­sen iiläi­set Hil­ja Pauk­ke­ri ja Hel­vi Ruot­sa­lai­nen tai­ta­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iloi­set Iijo­ki­pyö­räi­li­jät suun­ta­si­vat Kar­huun

Iloi­nen Iijo­ki­pyö­räi­ly eri koh­tei­neen on kuu­lu­nut iiläi­seen alku­ke­sään jo usei­den vuo­sien ajan. Reit­ti puo­les­taan on vaih­tu­nut joka vuo­si, ja täl­lä ker­taa Iin Kärk­käi­sel­tä star­tan­neet pol­ki­jat suun­ta­si­vat Kar­hus­sa sijait­se­vaan seu­ra­kun­nan lei­ri­kes­kuk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mark­ki­na­tun­nel­maa ja aurin­gon­pais­tet­ta

Lohi­mark­ki­noi­den laa­jen­ta­mi­nen kala- ja maa­lais­mark­ki­noik­si on osoit­tau­tu­nut aina­kin ylei­sön mää­räs­tä pää­tel­len onnis­tu­neek­si muu­tok­sek­si Iis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pyö­räil­len tun­nel­mal­li­sel­le kodal­le

Mak­ka­rat pais­tui­vat, kah­vi tuok­sui ja hai­ta­ri­kin soi, kun Olha­van Seu­dun Kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­män pyö­räi­ly­ta­pah­tu­man osa­not­ta­jat kokoon­tui­vat Väli-Olha­van Vuo­sio­jal­le Kamu­lan tun­nel­mal­li­sel­le kodalle.Paikalle saa­pui väkeä niin pyö­räil­len, autoil­len kuin jal­kai­sin. Aiem­min päi­väl­lä val­lin­nut epä­va­kai­nen sää sade­kuu­roi­neen kir­kas­tui iltaa koh­den, min­kä ansios­ta pyö­rän sel­kään­kin uskal­tau­dut­tiin, ja lopul­ta kotail­lan osa­not­ta­jia oli rei­lut pari­kym­men­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


S-mar­ket Iin val­mis­tu­nut­ta laa­jen­nus­ta juh­lit­tiin

Vii­me vuo­den lopul­la aloi­te­tut laa­jen­nus- ja kun­nos­tus­työt Kisa­tien S-mar­ke­tis­sa sai­vat vii­me vii­kol­la vii­mei­sen­kin silauk­sen­sa, ja uudis­tu­neen myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin tors­tai­na ilma­pal­lo­jen, mais­tiais­ten, arvon­to­jen sekä täy­te­kak­ku­kah­vien mer­keis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muis­to­tau­lu val­tion­hiih­tä­jä Kal­le Paak­ka­ril­le

Vii­me vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la tun­net­tiin iiläi­nen Kal­le Paak­ka­ri Oulus­sa­kin laa­jal­ti. Paak­ka­ri oli Oulun hiih­to­jen aktii­vi­nen osal­lis­tu­ja, joka hiih­ti maa­liin aina ensim­mäi­se­nä, vaik­ka jäi jutus­te­le­maan ylei­sön kans­sa vie­lä mui­den sän­nä­tes­sä mat­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus