Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Iloi­set Iijo­ki­pyö­räi­li­jät suun­ta­si­vat Kar­huun

Iloi­nen Iijo­ki­pyö­räi­ly eri koh­tei­neen on kuu­lu­nut iiläi­seen alku­ke­sään jo usei­den vuo­sien ajan. Reit­ti puo­les­taan on vaih­tu­nut joka vuo­si, ja täl­lä ker­taa Iin Kärk­käi­sel­tä star­tan­neet pol­ki­jat suun­ta­si­vat Kar­hus­sa sijait­se­vaan seu­ra­kun­nan lei­ri­kes­kuk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mark­ki­na­tun­nel­maa ja aurin­gon­pais­tet­ta

Lohi­mark­ki­noi­den laa­jen­ta­mi­nen kala- ja maa­lais­mark­ki­noik­si on osoit­tau­tu­nut aina­kin ylei­sön mää­räs­tä pää­tel­len onnis­tu­neek­si muu­tok­sek­si Iis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pyö­räil­len tun­nel­mal­li­sel­le kodal­le

Mak­ka­rat pais­tui­vat, kah­vi tuok­sui ja hai­ta­ri­kin soi, kun Olha­van Seu­dun Kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­män pyö­räi­ly­ta­pah­tu­man osa­not­ta­jat kokoon­tui­vat Väli-Olha­van Vuo­sio­jal­le Kamu­lan tun­nel­mal­li­sel­le kodalle.Paikalle saa­pui väkeä niin pyö­räil­len, autoil­len kuin jal­kai­sin. Aiem­min päi­väl­lä val­lin­nut epä­va­kai­nen sää sade­kuu­roi­neen kir­kas­tui iltaa koh­den, min­kä ansios­ta pyö­rän sel­kään­kin uskal­tau­dut­tiin, ja lopul­ta kotail­lan osa­not­ta­jia oli rei­lut pari­kym­men­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


S-mar­ket Iin val­mis­tu­nut­ta laa­jen­nus­ta juh­lit­tiin

Vii­me vuo­den lopul­la aloi­te­tut laa­jen­nus- ja kun­nos­tus­työt Kisa­tien S-mar­ke­tis­sa sai­vat vii­me vii­kol­la vii­mei­sen­kin silauk­sen­sa, ja uudis­tu­neen myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin tors­tai­na ilma­pal­lo­jen, mais­tiais­ten, arvon­to­jen sekä täy­te­kak­ku­kah­vien mer­keis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muis­to­tau­lu val­tion­hiih­tä­jä Kal­le Paak­ka­ril­le

Vii­me vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la tun­net­tiin iiläi­nen Kal­le Paak­ka­ri Oulus­sa­kin laa­jal­ti. Paak­ka­ri oli Oulun hiih­to­jen aktii­vi­nen osal­lis­tu­ja, joka hiih­ti maa­liin aina ensim­mäi­se­nä, vaik­ka jäi jutus­te­le­maan ylei­sön kans­sa vie­lä mui­den sän­nä­tes­sä mat­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mes­su­ryh­män kevät hui­pen­tui Iis­sä lau­an­tai­na

Muo­tia, musiik­kia, vie­rai­le­va tai­tei­li­ja sekä monen­mois­ta puu­haa lap­sil­le ja kat­sel­ta­vaa aikui­sil­le – niis­tä perin­tei­sis­tä ainek­sis­ta koos­tui­vat Iin lukion mes­sut tänä­kin vuon­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huri­naa, pöri­nää ja vils­ket­tä Jak­kusu­van­nol­la

Vaik­ka sakea lumi­py­ry him­men­si mai­se­man hämä­räk­si, kerä­si Jak­ku­ky­läl­lä lau­an­tai­na jär­jes­tet­ty pilk­ki- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma rei­lun ylei­sö­mää­rän Jak­kusu­van­non jääl­le Purusaa­ren edus­tal­le. Kah­vit ja nuo­tio­mak­ka­rat mais­tui­vat, ja Ahti­kin soi aina­kin osal­le pilk­ki­jöis­tä ante­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Menes­ty­nei­tä iiläi­sur­hei­li­joi­ta huo­mioi­tiin

Vii­me vuo­den aika­na menes­tyk­seen yltä­nei­tä urhei­li­joi­ta pal­kit­tiin Iin Lumi­va­la­kiat -tapah­tu­man yhtey­des­sä. Hyviin saa­vu­tuk­siin yltä­nei­tä iiläi­siä löy­tyy eten­kin nuor­ten sar­jois­ta, mut­ta sekaan mah­tuu myös aikui­sia ja jo vart­tu­neem­pia­kin har­ras­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lumi­va­la­keit­ten veto­voi­ma kes­tää

“Tar­haan läh­ties­sä aina nukut­taa, mut­ta illal­la EI YHTÄÄN!”, lau­lat­ti ja huu­dat­ti Mis­ka Pres­san Kat­ti lap­sia lau­an­tai­ses­sa Iin Lumi­va­la­kiat -tapah­tu­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus