Ter­vas­Tii­ma täyt­tää Yli­kii­min­gin tapahtumilla

 

Yli­kii­min­gin perin­ne­viik­ko Ter­vas­Tii­ma on jäl­leen täyn­nä eri­lais­ta ohjel­maa. Viik­ko ava­taan per­jan­tai­na 30.6. savi­tii­lien teol­la, joka jat­kuu koko vii­kon ajan. Tii­let aio­taan käyt­tää museon pir­tin uuteen uuniin.
Vii­kon­lop­pu­na vie­te­tään Sor­to­lan tilal­la Päi­vä maal­la -tapah­tu­maa. Vii­me vuon­na tapah­tu­ma kerä­si hui­kean suo­sion ja tänä vuon­na samal­la lin­jal­la jat­ke­taan. Tilal­ta löy­tyy myös vih­ki­pal­li, eli hei­nä­paa­li, jol­la voi uusia vih­ki­va­lo­ja tai vaik­ka men­nä naimisiin.
Uute­na ohjel­ma­na tänä vuon­na on Suo­mi 100 hen­ges­sä jär­jes­tet­tä­vä Kan­san­lau­lu­ja vuo­del­ta 1959 -tapah­tu­ma. Tiis­tai­na 4.7. Vesai­sen­lin­nal­la kuun­nel­laan lähes 60 vuot­ta van­ho­ja äänit­tei­tä, jois­sa Yli­kii­min­ki­läi­set lau­la­vat sen ajan lau­lu­ja. Tänä vuon­na mukaan ote­taan myös joka arki-ilta kir­kon tor­nis­ta kuu­lu­va iltasoitto.

Jo muu­ta­man vuo­den ohjel­maan kuu­lu­nut Terwas­Hiih­to pide­tään 8.7. lau­an­tai­na. Kuk­ka­me­kois­sa ja rip­pi­pu­vuis­sa tapah­tu­vas­ta hiih­dos­ta on tänä vuon­na usei­ta sar­jo­ja, nais­ten ja mies­ten kil­pa­sar­ja, alle rip­pi­kou­lui­käis­ten sar­ja sekä leik­ki­mie­li­sem­pi huvit­te­lusar­ja, jos­sa par­haat puvut palkitaan.
Aika­naan menes­tyk­sek­kään hiih­tou­ran teh­nyt pai­kal­li­nen <B>Ville Hil­tu­nen <B>haastaa enti­set kil­pa­kump­pa­nin­sa revans­siin kesäladulle.
Päi­vi­tys­tä on tapah­tu­nut myös Ter­va­sau­tiol­la, sil­lä sin­ne on saa­tu uusi näyt­tä­mö. Parem­min vii­kon hen­keen sopi­va uusi esiin­ty­mis­la­va vihi­tään käyt­töön ter­va­hau­dan syty­ty­sil­ta­na 4.7. Uudel­la näyt­tä­möl­lä kuul­laan sil­loin puhei­ta ja musiikkiesityksiä.
Ter­vas­mark­ki­nat pide­tään tors­tai­na 6.7. Mark­ki­na­hu­mun lisäk­si pai­kal­la vali­taan vuo­den yrit­tä­jä sekä pide­tään muun muas­sa nopeus­kir­joi­tus­ki­sa puhelimella.
Perin­ne­vii­kon ohjel­mas­ta löy­tyy tie­toa tapah­tu­man net­ti­si­vuil­ta www.tervasvesainen.fi.