Pömi­lä sai uuden katon

Nuorittan Nuorisoseuran seurantalon vanha puoli sai uuden katon viime sunnuntaina. Tarkalla yhteistyöllä ja ammattitaidolla homma hoitui erittäin hyvin.

Pir­jo Holappa
Ylikiiminki

Nuo­rit­tan Nuor­si­so­seu­ran seu­ran­ta­lo ”Pömi­lä” sai raken­nuk­sen van­hal­le puo­len uuden katon vii­me sunnuntaina.
Ahke­rat tal­koo­lai­set kun­nos­ta­vat seu­ran­ta­loa, jon­ka ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa talo maa­la­taan, van­han puo­len vesi­kat­to uusi­taan sekä ikku­nat ja ulko-ovet huol­to­kor­ja­taan. Nuo­ri­so­seu­ra sai Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen Oulun Seu­dun Lea­der -kehit­tä­mis­han­ke­ra­hoi­tus­ta toi­mi­ta­lon nyky­ai­kais­ta­mi­seen. Työt alkoi­vat juhan­nus­vii­kol­la, jol­loin sahan­pu­rut otet­tiin van­han vesi­ka­ton alta pois.
Viik­ko sit­ten per­jan­tai­na talon ympä­ril­le lai­tet­tiin teli­neet ja uuden katon raken­ta­mi­nen alkoi. Vii­kon aika­na tal­koo­lai­set ovat teh­neet pit­kää päi­vää, mut­ta roku­li­päi­viä­kin on ollut.

 

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta 27.7.