Hupai­sat Terwas­hiih­dot Pylkönaholla

Terwashiihtdoissa riitti vauhtia. Kärjessä hiihtää tässä vaiheessa kisaa Pirkko Pinkeä (Piia Parkkinen) jäljessään haastajat Irmeli Ikiliikkuja (Essi Wathen) (oik.) ja Oudi (Outi Kokkoniemi).

Pir­jo Holappa
Ylikiiminki

Yli­kii­min­gin Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­tiin kuk­ka­me­kois­sa ja rip­pi­pu­vuis­sa Terwas­hiih­to­jen mer­keis­sä osa­na Ter­vas­Tii­ma-vii­kon ohjelmaa.
Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui lähes 200 kävi­jää. Humo­ris­ti­ses­sa tapah­tu­mas­sa oli nais­ten ja mies­ten sar­jat sekä vies­ti­hiih­to. Kil­pai­lua­lu­ee­na toi­mi Pyl­kö­na­hon ampu­ma­ra­dan edus­ta, jos­sa kaar­teet, nousu sekä lop­pusuo­ra koi­tui­vat monel­le haas­teel­li­sik­si. Lop­pusuo­ran sai tul­la joko hiih­täen tai suk­set ja sau­vat kädes­sä juosten.

Yli­kii­min­ki­läi­nen mes­ta­ri­hiih­tä­jä Vil­ho ”Vil­le” Hil­tu­nen otti osaa kisaan tai­te­li­ja­ni­mel­lä Vil­le Viri­tys. Hänen puo­li­son­sa Vil­ma Viri­tys näh­tiin myös kisois­sa posi­tii­vi­se­na yllä­tyk­se­nä mukana.
– Sehän on aina täm­möi­nen hupai­lu mei­kä­läi­sel­le sopi­vaa. Ei saa olla niin totis­ta. Oli­han täs­sä ihan muka­vas­ti väkiä muka­na. Hyvä, että on innok­kuut­ta, mes­ta­ri­hiih­tä­jä Vil­le Hil­tu­nen naurahtaa.
Mies­ten hupai­san hiih­don voit­ti suve­ree­nis­ti ja puh­taas­ti vete­raa­ni Mat­ti Kois­ti­na­ho. Toi­ses­ta sijas­ta käy­tiin len­no­kas­ta tais­te­lua Vil­le Viri­tyk­sen ja Kaar Gay Rasi­tuk­sen (Kyös­ti Rasi) kes­ken. Maa­li­ka­me­ra­kaan ei saa­nut mie­hil­le eroa, vaan toi­nen sija jaet­tiin. Uns­ki (Unto Kan­niai­nen) hiih­ti kol­man­nek­si. Uns­kin ken­kien valin­ta ei osu­nut täl­lä ker­taa ihan nappiin.

Nais­ten hiih­dos­sa pien­tä epäi­lys­tä puh­taan urhei­lun puo­les­ta aiheut­ti­vat ennen kisaa käy­tet­ty huu­li­ras­va, mys­ti­nen urhei­lu­juo­ma sekä juu­ri ennen läh­töä pai­kal­le hiih­tä­nyt upea Vil­ma Viri­tys. Nais­ten kisas­sa riit­ti dra­ma­tiik­kaa. Ennen maa­li­suo­raa kisaa joh­ti Jane Tar­san (Jaa­na Annu­nen), mut­ta hän jou­tui tai­pu­maan maa­li­suo­ral­la Irme­li Iki­liik­ku­jal­le (Essi Wathén), joka pin­kai­si lop­pusuo­ral­la juok­suun. Kol­man­nes­ta sijas­ta käy­tiin väsytystaistelua.
Prons­sia kisas­sa nap­pa­si lopul­ta Oudi (Outi Kok­ko­nie­mi). Nel­jän­nek­si tuli Pirk­ko Pin­keä (Piia Park­ki­nen) ja vii­den­nek­si Vil­ma Viritys.
– Mul­la umpeu­tui se pro­tes­tiai­ka, kun sitä suun­nit­te­lin. Oli­sin kyl­lä tuos­ta Irme­lin tyy­lis­tä pro­tes­toi­nut, Jane Tar­san harmitteli.
– Rat­kai­su tapah­tui vii­mei­ses­sä mut­kas­sa. Mei­na­sin pääs­tä edel­le, vaan ajat­te­lin, että kyl­lä tak­kaa tul­laan vie­lä, Irme­li Iki­liik­ku­ja ker­taa onnel­li­se­na kisan kul­kua pai­na­vat arvo­mi­ta­lit kaulassaan.

Nai­set ker­toi­vat jou­tu­neen­sa doping­tes­tiin, mut­ta tulok­set oli­vat vie­lä arvoitus.
– Se saat­taa Irme­li olla, että se mita­li vie­lä läh­tee sul­ta, Jane tuu­maa toiveikkaana.
Mukaan vies­tiin saa­tiin ylei­sön jou­kos­ta Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten kei­hään­heit­tä­jä Mer­ja Perä­ta­lo, joka otti roh­keas­ti haas­teen vastaan.
Vies­tis­sä näh­tiin kiin­nos­ta­via vai­hei­ta. Voit­toon hiih­ti­vät lopul­ta Irme­li Iki­liik­ku­ja, Vil­ma Viri­tys ja Kaar Gay Rasi­tus. Hopeal­le jäi­vät täpä­räs­ti Pirk­ko Pin­keä, Jane Tar­san ja Mat­ti Kois­ti­na­ho. Oudi, Mer­ja Perä­ta­lo ja Uns­ki hiih­ti­vät pronssille.

Kaik­ki hiih­tä­jät oli­vat yhtä miel­tä sii­tä, että kisa oli muka­va, vaik­ka veri mais­tui­kin suussa.
– Haus­kaa oli. Liis­te­rit­kin pysyi ihan hyvin poh­jas­sa, Oudi toteaa.
– Haas­ta­vin­ta oli vies­tis­sä suk­sien pysy­mi­nen jalas­sa. Ne ei tah­to­nut pysyä mil­lään mat­kas­sa, kun oli niin kova vauh­ti, Pirk­ko Pin­keä kertaa.

Tapah­tu­ma kiin­nos­ti ihmi­siä, ja sel­väs­ti tämän­ta­pai­sil­la hupai­sil­la tapah­tu­mil­la on tilausta.
– Osa­not­ta­jia oli­si ehkä saa­nut olla enem­pi­kin. Täm­möi­se­nä muka­va­na, vir­keä­nä tapah­tu­ma­na tämä var­mas­ti täyt­ti sen, mitä ihmi­set tuli­vat tän­ne hake­maan. Meil­lä on ollut miet­teis­sä, että tätä tapah­tu­maa kehi­tet­täi­siin ja laa­jen­net­tai­siin vie­lä. Paik­ka oli­si tääl­lä Pyl­kö­na­hol­la. Aja­tuk­se­na on, että kokoon­nu­taan ja ihmi­set oli­si­vat iloi­sel­la mie­lel­lä kuten tänään­kin, Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kyös­ti Rasi kertoo.