ELY-kes­kus tutus­tui Vii­ni­vaa­ran Natura-alueisiin

Kymmenet ihmiset lähtivät mukaan maastokäynnille, joka oli alku Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden kolmipäiväiseen tutustumiseen Viinivaaran alueella. Asiantuntijat tekevät pohjatyötä antaakseen ympäristöministeriölle lausunnon Oulun Veden lupahakemuksesta ottaa Oulun kaupungin varavettä Viinivaarasta.

Teea Tun­tu­ri
Ylikiiminki/Pudasjärvi

Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on pyy­tä­nyt Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sel­ta lausun­non Oulun Veden vara­ve­si­suun­ni­tel­mien vai­ku­tus­ten arvioin­nis­ta Kii­min­ki­joen ja Olvas­suon Natu­ra-alueil­la. Oulun Vesi on jät­tä­nyt uuden vesi­lu­pa­ha­ke­muk­sen maa­lis­kuun alus­sa Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le. ELY antaa lausun­ton­sa aihees­ta minis­te­riöl­le kesä­kuun aikana.

Lausun­non poh­jak­si Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sen osas­to­pääl­lik­kö Esko Gus­tafs­son ja yli­tar­kas­ta­ja Iiro Iko­nen oli­vat maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon tutus­tu­mas­sa maas­to­koh­tei­siin, kuten pie­niin kir­kas­ve­ti­siin puroi­hin ja het­tei­siin Vii­ni­vaa­ran alueella.

Maa­nan­tai­na Pudas­jär­ven Hete­ky­läl­lä jär­jes­tet­tiin kes­kus­te­lu­ti­lai­suus, jon­ka jäl­keen läh­det­tiin maas­to­käyn­nil­le Vii­ni­vaa­raan. Päi­vän aika­na asuk­kaat ja maa­no­mis­ta­jat pää­si­vät kom­men­toi­maan mah­dol­li­sia hank­keen vai­ku­tuk­sia eri luon­to­tyyp­pei­hin ja lajeihin.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 18.5.

Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio ja muut aktii­vi­set asuk­kaat ja toi­mi­jat hank­keen vai­ku­tusa­lu­eel­la eivät usein usko kor­vi­aan, kun kuun­te­le­vat Oulun Veden mit­taus­tu­lok­sia ja sel­vi­tyk­siä. Ris­ti­rii­to­ja on paljon.