Suo­men pisin riip­pusil­ta jak­ku­ky­lä­läis­ten haa­ve

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Vii­me syk­sy­nä toi­min­tan­sa aloit­ta­nut Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys ja kylän asuk­kaat eivät koe muu­tos­vas­ta­rin­taa. Uusin hank­kei­siin läh­de­tään terä­väl­lä ja työ­tä­pel­kää­mät­tö­mäl­lä asen­teel­la, tar­koil­la suun­ni­tel­mil­la ja hyvää poh­ja­työ­tä teh­den. Näin toteu­tui myös vas­ti­kään minis­te­riön siu­nauk­sen saa­nut osa­kun­ta­lii­tos Oulus­ta Iihin. Lähes 200-jäse­ni­nen yhdis­tys ei ole jää­nyt mitään teke­mät­tö­mä­nä odot­te­le­maan osa­kun­ta­lii­tok­sen toteu­tu­mis­ta, vaan menee eteen­päin koval­la vauh­dil­la tavoit­tee­naan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus