Suo­men pisin riip­pusil­ta jak­ku­ky­lä­läis­ten haave

Teea Tun­tu­ri
Yli-Ii

Vii­me syk­sy­nä toi­min­tan­sa aloit­ta­nut Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys ja kylän asuk­kaat eivät koe muu­tos­vas­ta­rin­taa. Uusin hank­kei­siin läh­de­tään terä­väl­lä ja työ­tä­pel­kää­mät­tö­mäl­lä asen­teel­la, tar­koil­la suun­ni­tel­mil­la ja hyvää poh­ja­työ­tä teh­den. Näin toteu­tui myös vas­ti­kään minis­te­riön siu­nauk­sen saa­nut osa­kun­ta­lii­tos Oulus­ta Iihin.

Kul­ku Jakun kou­lul­le hel­pot­tui­si huo­mat­ta­vas­ti sil­lan myötä.

Lähes 200-jäse­ni­nen yhdis­tys ei ole jää­nyt mitään teke­mät­tö­mä­nä odot­te­le­maan osa­kun­ta­lii­tok­sen toteu­tu­mis­ta, vaan menee eteen­päin koval­la vauh­dil­la tavoit­tee­naan entis­tä veto­voi­mai­sem­pi ja vireäm­pi kyläyhteisö.

Riip­pusil­ta
yhdis­täi­si kylän

Jak­ku­ky­läs­sä on noin 420 asu­kas­ta, jois­ta noin puo­let asuu kou­lun puo­lei­sel­la alu­eel­la. Kou­lun noin 60 oppi­laas­ta puo­let asuu lähes 200 met­riä leveän joen toi­sel­la puo­len. Kou­luun kul­je­taan joen olles­sa sula­na veneel­lä, jota kul­jet­taa veneen­kul­jet­ta­ja. Tal­vi­sin kou­lu­mat­ka kul­kee jäi­tä pit­kin ja keli­ri­kon aika­na tak­sil­la. Autol­la mat­kaa ker­tyy joen toi­sel­le puo­len noin 15 kilometriä.

– Minä otin yhdis­tyk­sen perus­ta­mi­sen yhtey­des­sä teh­tä­väk­se­ni kier­tää kaik­ki kylän talot läpi jäsen­han­kin­ta­mie­les­sä. Samal­la pori­su­tin asuk­kai­ta, kes­kus­tel­tiin toi­veis­ta kylän keit­tä­mi­sek­si ja voin sanoa, että lähes jokai­ses­sa talos­sa tämä sil­lan puu­te nousi esiin, kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Kais­to kertoo.

– Aina­han pitää unel­mia olla. Ja kos­ka tämä on kylä­läis­ten tah­to, niin olem­me teh­neet hiu­kan poh­ja­työ­tä ja sel­vit­tä­neet, miten rea­lis­ti­nen han­ke tämä oli­si, Kais­to sanoo.
Tavoit­tee­na jak­ku­ky­lä­läi­sil­lä on saa­da kevyen lii­ken­teen riip­pusil­ta kou­lun ja vas­ta­ran­nan välille.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta ti 16.5.