Seik­kai­lu­ki­sa val­ta­si Kierikin

Kärkkäinen Challenge -seikkailukisan kuntosarjan voittajajoukkue Väsyneet isät; Tuomo Erola(vas.), Tuomo Vuopala sekä kapteeni Jussi Mäkelä.

Inke­ri Harju

Kie­ri­kin kesä avat­tiin vauh­dik­kaal­la Kärk­käi­nen Chal­len­ge -seik­kai­lu­ki­sal­la sun­nun­tai­na. Kisas­sa jouk­ku­eet suo­rit­ta­vat teh­tä­vä­ras­te­ja eli ques­te­ja sekä liik­ku­vat pyö­räl­lä, rul­la­luis­ti­mil­la, SUP-lau­dal­la ja suun­nis­ta­vat juosten.

Tapah­tu­maan oli tänä vuon­na osal­lis­tu­nut kol­mi­sen­kym­men­tä jouk­kuet­ta. Jouk­ku­eet kil­pai­li­vat joko kil­pa­sar­jas­sa kah­den hen­gen jouk­kueis­sa tai kun­to­sar­jas­sa 2–3 hen­gen jouk­kueis­sa. Kun­to­sar­jas­sa ihan­ne­ai­ka oli 5 tun­tia ja kil­pa­sar­jas­sa 10 tuntia.

Tämän vuo­den kisas­sa oltiin panos­tet­tu eri­tyi­ses­ti ques­tei­hin ja ne kerä­si­vät­kin kehu­ja osaa­not­ta­jil­ta. Kisa avat­tiin pro­lo­gil­la, jos­sa kisaa­jien teh­tä­vä­nä oli val­mis­taa kivi­set korut kivi­kau­den kyläs­sä sekä sytyt­tää nuo­tioa perin­tei­sin mene­tel­min. Tämän lisäk­si ques­tit sisäl­si­vät muun muas­sa uima­pat­jai­lua, ammun­taa, sudo­kun rat­kai­se­mis­ta ja räme­tyyp­pien tunnistusta.

Jo vuo­des­ta 2011 chal­len­geen osal­lis­tu­neet Jus­si Mäke­lä, Tuo­mo Vuo­pa­la sekä Tuo­ma Ero­la ker­to­vat kisan olleen muka­vaa tekemistä.

Oulus­ta sekä Kajaa­nis­ta kotoi­sin ole­vien kave­rus­ten jouk­ku­een nimi oli Väsy­neet isät.
– Mei­dän toi­min­ta-aja­tus on se, että pidäm­me pal­jon urhei­lus­ta ja yri­täm­me täl­lä taval­la yhdis­tää sen kii­rei­seen per­he — ja työ­elä­mään, Ero­la selittää.
– Ei tosis­saan muta täy­siä, on aja­tuk­se­na, Vuo­pa­la lisää.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tänään.