Pas­sa­tin tari­nal­le sopui­sa päätös

Tei­jo Kemppainen

Yli-Ii

Talon savu­pii­pun pääl­le Yli-Iis­sä nos­tet­tu hen­ki­lö­au­to las­ket­tiin tors­tai-ilta­päi­vä­nä nos­tu­ril­la alas. Vii­kol­la ylei­sön ja median kiin­nos­tuk­sen koh­teek­si pää­ty­neen Volkswa­gen Pas­sa­tin omis­ta­ja hank­ki pai­kal­le nos­tu­rin, joka nos­ti auton jäl­leen maan pinnalle.

Oulun raken­nus­val­von­nan joh­ta­ja Pek­ka Sep­pä­län mukaan auton omis­ta­ja oli tapauk­sen käsit­te­lys­sä yhteistyöhaluinen.

– Hän oli oikein myö­tä­mie­li­nen täs­sä asias­sa, posi­tii­vi­sin mie­lin. Tämä oli täl­lai­nen hänen oma tempauksensa.

Auto ilmaan­tui talon katol­le (nos­tu­rin nos­ta­ma­na) tiis­tai­na. Kes­ki­viik­ko­na raken­nus­vi­ras­to teki kir­jal­li­sen maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain mukai­sen keho­tuk­sen: auto pitää nos­taa katol­ta alas, kos­ka viri­tel­mä oli ympä­ris­töl­le vaarallinen.

– Mei­dän teh­tä­vä­näm­me on val­voa ympä­ris­tön tur­val­li­suut­ta. Jos se auto oli­si siel­tä jon­kun pääl­le pudon­nut, niin sii­tä oli­si voi­nut tul­la hen­ki­lö­va­hin­koa, jopa kuo­le­ma­vaa­ra, kuvaa Seppälä.

Hän ker­too, että lain kir­jai­men mukaan omal­la maal­la­kaan ei saa raken­nel­la hen­gen­vaa­ral­li­sia virityksiä.

Pas­sa­tin tapaus on nyt Sep­pä­län puo­les­ta lop­puun käsitelty.

– Ei täs­tä mei­dän puo­lel­ta tule seu­raa­muk­sia. Keho­tim­me omis­ta­jaa hoi­ta­maan auton nos­ta­mi­sen alas mää­rä­ai­kaan men­nes­sä, ja sen hän myös teki, Sep­pä­lä ker­too Rantapohjalle.