Jak­ku­ky­län hau­taus­maa luo­vu­tet­tiin Iin seurakunnalle

Ran­ta­poh­ja
Yli-Ii

Jak­ku­ky­läs­sä vie­tet­tiin tiis­tai-ilta­na hau­taus­maan 80-vuo­tis­juh­la ja hau­taus­maan juh­lal­li­nen luo­vu­tus Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäl­tä Iin seurakunnalle.

Oulu­joen seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­ra Ant­ti Les­ke­lä toi­vot­ti juh­la­väen ter­ve­tul­leek­si. Juh­la­pu­heen tilai­suu­des­sa piti Iin kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruotsalainen.

Oulu­joen vt. kirk­ko­her­ra Ant­ti Les­ke­lä luo­vut­ti siu­naus­la­pion sym­bo­li­se­na hau­taus­maan luo­vu­tuk­sen merk­ki­nä Iin kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruotsalaiselle.

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män hau­taus­pal­ve­lun joh­ta­ja Tuo­mo Vuon­tis­jär­vi ker­toi Jak­ku­ky­län hau­taus­maan ole­van poik­keuk­sel­li­sen vai­kut­ta­va näky, luon­non mukai­nen hiek­ka­kan­gas, jos­sa rivis­sä ole­vat reu­na­ki­ve­tyt hau­dat tuo­vat huo­li­tel­lun vai­ku­tel­man. Vuon­tis­jär­vi kiit­te­li Jak­ku­ky­län voi­ma­kas­ta yhteis­hen­keä ja tal­koo­miel­tä, jol­la hau­taus­maa­ta on aina pidet­ty kunnossa.

Tilai­suu­des­sa esiin­tyi myös vir­si­lau­lua har­ras­ta­va kvar­tet­ti Vir­si­ve­te­raa­nit ja poi­ka. Yli-Iin seu­ra­kun­ta­pii­ri tar­joi­li hau­taus­maal­la juh­la­kah­vit vie­rail­le, joi­ta oli saa­pu­nut pai­kal­le noin 60 hen­keä. Jak­ku­ky­län hau­taus­maa perus­tet­tiin maan­vil­je­li­jä Jaak­ko Jus­si­lan lah­joit­ta­mal­le maal­le, Rito­kan­kaal­le, kylä­läis­ten yhtei­sin voi­min 1936. Hau­taus­maan pyhään käyt­tö­tar­koi­tuk­seen vih­ki 27.6.1937 lää­nin­ro­vas­ti Eino Virkkula.