Haa­pa­kos­kel­la tut­ki­taan lohen­poi­kas­ten liik­ku­mis­ta voi­ma­lai­tok­sen läheisyydessä

Tutkimus pyrkii selvittämään, miten smoltit liikkuvat voimalaitospadon yläpuolella patoa lähestyessään. Kuva: Riina Huusko

Mir­ko Siikaluoma

Iijoen Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la etsi­tään rat­kai­su­ja lohen­poi­kas­ten eli smolt­tien alas­vael­luk­sen tur­vaa­mi­sek­si. Tut­ki­mus on Suo­mes­sa lajis­saan ensim­mäi­nen, joka sel­vit­tää, miten smol­tit liik­ku­vat voi­ma­lai­tos­pa­don ylä­puo­lel­la patoa lähestyessään.

Tut­ki­muk­ses­sa noin 20 sen­tin kokois­ten smolt­tien vat­saon­te­loi­hin on asen­net­tu noin sen­tin mit­tai­nen lähe­tin. Lähe­tin välit­tää sig­naa­lia vede­na­lai­siin akus­ti­siin kuun­te­lu­lait­tei­siin, log­ge­rei­hin, joi­ta on asen­net­tu 15 kap­pa­let­ta 50–100 met­rin pää­hän voimalaitoksesta.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen tut­ki­ja Rii­na Huus­ko ker­too, että kaik­ki 120 tut­kit­ta­vaa vael­lus­poi­kas­ta on nyt vapau­tet­tu jokeen. Kuun­te­lu­lait­teet seu­raa­vat lähet­ti­miä kan­ta­vien poi­kas­ten liik­kei­tä eri­tyi­ses­ti voi­ma­lai­tok­sen ylä­puo­lel­la, mut­ta tie­to saa­daan myös ala­puo­lel­le uineis­ta yksilöistä.

Lähet­ti­met asen­net­tiin lohen­poi­kas­ten vat­saon­te­loon pie­nel­lä viil­lol­la. Kuva: Rii­na Huusko

Tavoit­tee­na tur­val­li­nen mat­ka merelle

Tut­ki­muk­sen seu­raa­vas­sa vai­hees­sa lohen­poi­kas­ten uin­ti­reit­te­jä ver­ra­taan joes­ta teh­tyyn 3D-vir­taus­mal­liin. Saa­dul­la tie­dol­la pyri­tään sel­vit­tä­mään miten vir­taus­o­lo­suh­teet vai­kut­ta­vat poi­kas­ten käyt­täy­ty­mi­seen voi­ma­lai­tos­pa­don yläpuolella.

Tulos­ten avul­la voi­daan saa­da lisä­tie­toa miten poi­ka­sia voi­tai­siin saa­da tehok­kaas­ti ohjat­tua voi­ma­lai­tos­pa­don ohit­ta­val­le alas­vael­lus­rei­til­le, jon­ka kaut­ta poi­ka­set pää­se­vät ete­ne­mään tur­val­li­ses­ti koh­ti merta.

– Täl­lä het­kel­lä tilan­ne Iijoel­la on mones­ti niin, että alas­vael­luk­sel­la ole­vat poi­ka­set jää­vät voi­ma­lai­tos­ten ylä­puo­lel­le ja eivät kos­kaan pää­dy merel­le, Huus­ko kuvailee.

Lue lisää tors­tai­na 29. kesä­kuu­ta ilmes­ty­nees­tä Rantapohjasta