Suo­mi on kas­vun polul­la

Oli­si hie­noa, jos Suo­men lähes kym­me­nen vuot­ta pie­niä poik­kea­mia lukuu­not­ta­mat­ta jat­ku­nut talou­den ala­mä­ki saa­tai­siin pää­tök­seen.

Koko maa ja sen ihmi­set kai­paa­vat jo lisää tule­vai­suu­de­nus­koa. Pai­kal­laan jah­nut­ta­mi­sen ja ikui­sen valit­ta­mi­sen sijaan tar­vi­taan tou­hua ja toi­min­taa.

Itse asias­sa suun­ta on ollut jo jon­kin aikaa koh­ti parem­paa. Johon­kin uutis­vir­taan on huk­ku­nut esi­mer­kik­si Tilas­to­kes­kuk­sen tie­to, että Suo­men koko­nais­tuo­tan­to on osoit­ta­nut kas­vua jo noin vuo­den ajan. Kulu­van vuo­den tam­mi­kuus­sa tuo­tan­to oli jo 3,7 pro­sent­tia suu­rem­paa kuin vuot­ta aiem­min. Hel­mi­kuus­sa kas­vua oli 3 pro­sent­tia edel­li­seen hel­mi­kuu­hun ver­rat­tu­na. Kas­vua edel­li­seen vuo­teen oli näh­tä­vis­sä jokai­se­na vuo­den 2016 kuu­kau­te­na.

Mis­tä kas­vu sit­ten tulee? Tie­dos­sa on, että Suo­men vien­ti­ta­va­rat eivät vie­lä­kään kiin­nos­ta ulko­mail­la niin pal­jon kuin haluai­sim­me. Tämä­kin kas­vu­tie­to löy­tyy Tilas­to­kes­kuk­sen luvuis­ta. Vii­me tors­tai­sen tilas­to­jul­kis­tuk­sen mukaan Suo­men tuo­tan­non kas­vu selit­tyy suu­res­sa mää­rin raken­ta­mi­sen kas­vul­la. Nimit­täin mar­ras-tam­mi­kuus­sa raken­nus­yri­tys­ten lii­ke­vaih­to kas­voi lähes 13 pro­sent­tia. Kas­vu oli Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan voi­mak­kain­ta talon­ra­ken­ta­mi­sen alal­la, jos­sa lii­ke­vaih­don kas­vu on ollut perä­ti yli 17 pro­sent­tia.

Samaan aikaan, kun raken­ta­mi­sen mää­rä on kas­va­nut, on mies­ten työl­li­syy­sas­te paran­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti 68,5 pro­sen­tis­ta 69,8 pro­sent­tiin. Luku on vii­me vuo­den lopul­ta eli tilan­ne lie­nee kehit­ty­nyt lisää parem­paan suun­taan.

Mut­ta ihan vie­lä ei ole syy­tä juh­laan, vaik­ka pol­ku on jo oikea. Kas­vun val­ta­tiel­lä ei olla, sil­lä olem­me yhä kau­ka­na niis­tä tuo­tan­to- ja kas­vu­lu­vuis­ta, joi­hin yllet­tiin ennen vii­me vuo­si­kym­me­nen lopun romah­dus­ta. Kas­vu on hen­toa, kun vien­ti ei vie­lä­kään vedä. Toi­vot­ta­vas­ti syk­syl­lä ei näh­dä sitä, että työ­nan­ta­ja- ja työn­te­ki­jä­lei­rit rii­te­le­vät nyt hyväs­sä pais­to­vai­hees­sa ole­van kakun pan­nu­ka­kuk­si.

Pek­ka Kevä­jär­vi