Koi­te­li, Oulun hel­mi?

Teea Tun­tu­ri

Kii­min­gis­sä Koi­te­lin­kos­kel­la mat­kai­li­joi­den mää­rä on vii­me vuo­sien ajan ollut nousus­sa. Ret­kei­ly­mah­dol­li­suuk­sia on paran­net­tu ja monen­lais­ta toi­min­taa­kin on tar­jol­la.

Kau­pun­ki taas sääs­tää ihan kai­kes­sa, eri­lai­sia huol­to- ja yllä­pi­to­teh­tä­viä ulkois­te­taan kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta. Tämä näkyy vää­jää­mät­tä Oulun uusil­la kylil­lä ja sen myö­tä myös näis­sä suo­si­tuis­sa mat­kai­lu­koh­teis­sa.

Vii­me vii­kol­la Koi­te­lin suh­teen somes­sa puhut­ti se, että alu­een park­ki­pai­kan puo­lel­la ole­vat ves­sat pur­sui­li­vat yli äyräit­ten­sä, eikä niis­sä ollut mah­dol­li­suut­ta käy­dä. Palau­tet­ta ura­koit­si­jal­le annet­tiin ja ves­sat tyh­jen­net­tiin.  Tyh­jen­nyk­sen yhtey­des­sä ves­so­ja ei kui­ten­kaan siis­tit­ty.

Sun­nun­tai­na poik­ke­sin Koi­te­lin alu­eel­la ja seu­ra­sin sivusil­mäl­lä erään per­heen yri­tyk­siä saa­da lap­sen­sa ves­saan. Aina­kaan pape­ria ei puu­ves­sas­sa ollut. Baja­ma­jaan lap­si ei halun­nut suu­ren kär­päs­mää­rän vuok­si. En kat­so­nut ves­san sisäl­le, että oli­ko se sii­vot­tu aiem­pien palaut­tei­den perus­teel­la ja mikä oli tilan­ne muu­ten.

Koi­te­lin park­ki­pai­kan puo­lel­la ole­vat ros­kik­set pur­sui­vat ja lin­nut levit­te­li­vät ros­kia ympä­riin­sä. Näky­mä oli sii­vo­ton.

Voi­daan­ko täl­lai­ses­sa mat­kai­lu­koh­tees­sa ja pai­kas­sa, jos­sa useat ohi­kul­ki­jat pysäh­ty­vät ihas­te­le­maan upea­ta luon­toa, men­nä ali sii­tä, mis­sä aita on mata­lin? Toi­von, että alu­ees­ta huo­leh­dit­tai­siin parem­min, muu­toin voi käy­dä niin, että mai­ne kär­sii ja mat­kai­li­ja­vir­ta tyreh­tyy.