Näköis­leh­den tilaus

Näköis­leh­ti on sisäl­löl­tään juu­ri saman­lai­nen kuin pai­net­tu Ran­ta­poh­ja­kin, mut­ta sitä lue­taan perin­tei­sel­lä tai kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la tai tablet­ti­lait­teel­la. Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den lukuoi­keut­ta voi tila­ta puhe­lin­nu­me­ros­ta 0400–537 148. Kes­to­ti­laus on 52 euroa vuo­des­sa, mää­rä­ai­kai­nen 12 kuu­kau­den tilaus on 57 euroa. Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­den tilaa­jat voi­vat tila­ta näköis­leh­den 50 pro­sen­tin alen­nuk­sel­la. Tuo­rein nume­ro jul­kais­taan näköis­leh­te­nä Ran­ta­poh­jan ilmes­ty­mis­päi­vi­nä, tiis­tai­sin ja tors­tai­sin. Näköis­leh­del­le on oma kir­jau­tu­mis­si­vun­sa Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vu­jen ylävalikossa.