Kir­jau­tu­mi­nen

Ran­ta­poh­jan pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Kevä­jär­vi kir­joit­taa 17.3.2017: Muu­ta­mat Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den tilaa­jat ovat ker­to­neet, että näköis­leh­teen kir­jau­tu­mi­ses­sa on ollut pari­na vii­me päi­vä­nä (17.3.2017) ongel­mia. Hei­dän käyt­tä­män­sä selain, esi­mer­kik­si Fire­fox, on voi­nut ilmoit­taa tietoturvaongelmasta.
Kysees­sä ei Ran­ta­poh­jal­le näköis­leh­ti­pal­ve­lun tuot­ta­van Media­box Oy:n mukaan kui­ten­kaan ole var­si­nai­nen ongelma.Yhtiöstä huo­mau­te­taan, että uusim­mat selai­met ovat alka­neet “varoit­ta­maan” että “Sivus­to ei ole tur­val­li­nen” sil­loin, kun sivul­la on kir­jau­tu­mis­ta ja mikä­li sivus­to ei ole https-alkui­sen osoit­teen taka­na. Näin Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den osal­ta ei ole. Yhtiön mukaan varoi­tuk­sen voi kui­ten­kin ohit­taa ja kir­jau­tua nor­maa­lis­ti. Yksi mah­dol­li­suus on käyt­tää eri selainta.
Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti uusiu­tuu lähiai­koi­na, jol­loin vaih­de­taan myös kirjautumisjärjestelmä.

 

Näköis­leh­ti on sisäl­löl­tään juu­ri saman­lai­nen kuin pai­net­tu Ran­ta­poh­ja­kin. Voit tar­kas­tel­la sivu­ja koko­nai­suu­te­na ja vali­ta luet­ta­vak­si halua­mia­si jut­tu­ja ja ilmoi­tuk­sia. Näköis­leh­tem­me eri­koi­suu­te­na on se, että joi­den­kin jut­tu­jen tai ilmoi­tus­ten yhtey­teen saa­te­taan liit­tää videoklippejä.

Näköis­leh­den lukuoi­keut­ta voi tila­ta puhe­lin­nu­me­ros­ta 0400 537 148. Kes­to­ti­laus on 52 euroa vuo­des­sa, mää­rä­ai­kai­nen 12 kuu­kau­den tilaus on 57 euroa. Ran­ta­poh­ja-leh­den tilaa­jat voi­vat tila­ta näköis­leh­den 50 pro­sen­tin alen­nuk­sel­la. Tuo­rein nume­ro jul­kais­taan näköis­leh­te­nä Ran­ta­poh­jan ilmes­ty­mis­päi­vi­nä, tiis­tai­sin ja torstaisin.

Jat­ka täs­tä näköislehteen

Pikaoh­jeet:

Kun olet kir­jau­tu­nut sisään ja valin­nut halua­ma­si Ran­ta­poh­jan nume­ron, sivu­nä­ky­män vasem­mas­sa reu­nas­sa näky­vät leh­den kaik­ki sivut pik­ku­ku­vi­na. Kun klik­kaat hii­rel­lä yhtä niis­tä, sivu auke­aa isom­pa­na kes­kel­le näyt­töä. Yksit­täi­sen jutun kuvi­neen tai ilmoi­tuk­sen saat avat­tua klik­kaa­mal­la sitä koko­si­vu­nä­ky­mäs­sä. Uuti­nen tai ilmoi­tus auke­aa sivun oike­aan reunaan.

Jos haluat tal­len­taa yksit­täi­sen jutun tai ilmoi­tuk­sen tai vaik­ka koko sivun, tee sii­tä pdf-tie­dos­to klik­kaa­mal­la pdf-iko­nia / Article-pai­ni­ket­ta. Jos jut­tuun tai ilmoi­tuk­seen on lii­tet­ty videoklip­pi, saat myös sen tätä kaut­ta näky­viin. Videokli­pin ole­mas­sao­los­ta ker­too kuvan pääl­lä ole­va video-kuva­ke. Video taas alkaa pyö­riä klik­kaa­mal­la kyseis­tä kuvaa pdf-doku­men­tis­sa. Pdf-sivu­jen luke­mis­ta var­ten tar­vit­set Ado­be Acro­bat Rea­der -ohjel­man, jon­ka saa ilmai­sek­si Ado­ben verkkosivuilta.