Yhteis­työs­sä on voimaa

Kotiseutu, sen tuttuus ja turvallisuus alkoivat kutsua keski-ikäisenä. Ystävät ovat edelleen tallella ja yhden kesän aikana mökillä on käynyt enemmän vieraita kuin koko aikana etelässä asuessani, kiitteli juhlapuhuja, professori Olli Dahl Kuivaniemen parhaita puolia.

Lee­na Takaluoma
Kuivaniemi

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­juh­lan tee­mak­si nousi yhteis­työ. Juh­la­pu­heen piti täl­lä ker­taa Olli Dahl.

Aal­to-yli­opis­ton pro­ses­si­teol­li­suu­den ympä­ris­tö­tek­nii­kan pro­fes­so­ri­na työs­ken­te­le­vä Dahl on myös aktii­vi­nen kui­va­nie­me­läi­nen vaikuttaja.
Hän tekee vapaa­eh­tois­työ­tä muun muas­sa Kui­va­joen poh­jois­puo­len kyläyh­dis­tyk­ses­sä, pai­kal­li­ses­sa osa­kas­kun­nas­sa ja hirviporukassa.
Dahl ajau­tui pai­kal­lis­vai­kut­ta­jak­si oman pää­tel­män­sä mukaan sik­si, oli teki­jöi­tä ja teke­mis­tä, mut­ta jouk­koon tar­vit­tiin kynämiestä.

– Kynä­mies on kynä­mies ja eipä aikaa­kaan, kun olim­me saa­neet eri Kui­va­nie­men yhdis­tyk­sis­sä poru­kal­la teh­tyä eri­lai­sia hake­muk­sia toi­min­tam­me tuek­si. Vii­mei­sim­mät niis­tä oli­vat Kui­va­nie­men Osa­kas­kun­nan jo aiem­min suun­nit­te­le­man vene­väy­län kun­nos­ta­mi­sen saa­mi­sek­si EU- pro­jek­tik­si yhdes­sä Pan­kin­no­kan uima­ran­nan kun­nos­ta­mi­sen kanssa.

– Tämä lisäk­si saim­me käyn­tiin nyt kesä­kuus­sa Iin kun­nan ja Oulun ELY-kes­kuk­sen tuel­la Kui­va­joen tilan paran­ta­mi­seen täh­tää­vän projektin.
Olli Dahl toi­voi myös, että mui­ta­kin mök­ki­läi­siä otet­tai­siin mukaan kehit­tä­mään Kui­va­nie­meä ja säi­lyt­tä­mään sen palveluita.

Lue koti­seu­tu­juh­las­ta lisää ti 11.7. Rantapohjasta