Kui­va­nie­men mark­ki­noil­la ohjel­maa läpi viikonlopun

Kuivaniemen pitäjämarkkinoita vietetään viikonloppuna 35. kerran. Kuvassa tunnelmia markkinoilta muutaman vuoden takaa.

Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­ta vie­te­tään tänä vuon­na jo 32. ker­ran. Ase­man urhei­lu­ken­täl­le saa­puu jäl­leen vii­kon­lop­pu­na rei­lut sata markkinamyyjää.

Mark­ki­noi­den pää­e­siin­ty­jä­nä on, tänä vuon­na ensi ker­taa muka­na ole­va, kaik­kien tun­te­ma Mat­ti Nykä­nen.
Hän esiin­tyy yhtyeen­sä kans­sa kah­teen ottee­seen lauantaina.
Mark­ki­na­hu­muun voi pääs­tä mukaan jo per­jan­tai­na mark­ki­na­höl­kän, mark­ki­na­tans­sien ja mark­ki­na­roc­kin mer­keis­sä. Ensim­mäi­nen var­si­nai­nen mark­ki­na­päi­vä on lauantai.
Nykä­sen ja tori­myy­jien lisäk­si viih­det­tä tar­joa­vat teat­te­ri Kol­me Korp­pia, joka esit­tää näy­tel­mät Has­su Ham­mas­lää­kä­ri sekä Jättisaippuakuplat.
Kor­pit esiin­ty­vät useam­man ker­ran kum­pa­na­kin mark­ki­na­päi­vä­nä. Nuo­rem­paa väkeä Kui­va­ni­mes­sä viih­dyt­tä­mäs­sä on koko vii­kon­lo­pun pai­kal­la myös tivo­li. Ohjel­man päät­tä­vät lau­an­tain osal­ta pai­kal­li­set kyvyt esityksillään.

Sun­nun­tai­na mark­ki­noil­la jär­jes­te­tään tois­ta vuot­ta peräk­käin sok­ko­äm­pä­ri­pal­lon MM-kisat. Hel­pos­ti opit­ta­vaan ja leik­ki­mie­li­seen lajiin tar­vi­taan kol­men hen­gen jouk­kue. Jokai­sel­la on siis sun­nun­tai­na mah­dol­li­suus haas­taa vii­me vuo­den maa­il­man­mes­ta­rit. Yhteis­lau­lu­ja on ohjel­mas­sa, kun Kui­va­ni­men Peli­man­nit lau­lat­ta­vat ylei­söä. Mark­ki­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus sekä mark­ki­na­bin­go pide­tään myös sun­nun­tai­na. Mark­ki­nat päät­ty­vät vuo­den mark­ki­na­myy­jän palkitsemiseen.

Jos pai­kal­le halu­aa mat­kus­taa tyy­lil­lä, voi hypä­tä van­han ajan junaan lät­tä­hat­tuun, joka saa­puu ihan mark­ki­na-alu­een vie­reen. Junan kyy­tiin pää­see muun muas­sa Oulus­ta, Iis­tä, Simos­ta sekä Kemistä.
Kui­va­nie­men yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Ari Kaak­ku­ri­nie­mi ker­too val­mis­te­lun ole­van jo täy­des­sä käyn­nis­sä. Tava­raa kul­je­te­taan Iis­tä Kui­va­nie­meen mon­ta rekallista.
– Tämä mark­ki­noi­ta edel­tä­vä viik­ko on aina kii­rei­nen. Monet teke­vät pal­jon hom­mia, että saa­daan mark­ki­nat pys­tyyn, hän kertoo.
Tal­koo­lai­sia on pys­ty­tys­tal­kois­sa kes­ki­viik­ko­na ja torstaina.