Puis­to­pik­nik levi­ää Kii­min­kiin

Antti Ervasti & Erakot viihdyttää piknikyleisöä tulevana lauantaina Kiimingissä.

Ran­ta­poh­ja
Kii­min­ki

Oulus­sa on jo useam­pa­na vuon­na jär­jes­tet­ty Puis­to­pik­nik -tapah­tu­mia, jois­sa pai­kal­li­set esiin­ty­jä­ryh­mät viih­dyt­tä­vät ylei­söä puis­tois­sa.
Pää­osin pik­nik­ke­jä on jär­jes­tet­ty Hei­nä­to­rin puis­tos­sa Oulus­sa, mut­ta tänä vuon­na uusi­na puis­toi­na muka­na ovat Kii­min­gin Syke-talon piha sekä Oulun­sa­lon koti­seu­tu­museon ympä­ris­tö.
Kesän aika­na tar­jol­la on yhteen­sä 12 kon­sert­tia, jois­ta vii­mei­siä vie­dään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Kii­min­kiin Syke-talon pihal­le kan­nat­taa eväs­ko­rei­neen saa­pua tule­va­na lau­an­tai­na 12.8. Siel­lä pik­ni­kvie­rai­ta viih­dyt­tää kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Ervas­ti & Era­kot, joka esit­tää hyvän­tuu­lis­ta pop­pia Oulun mur­teel­la. Huo­non sään sat­tues­sa kon­sert­ti siir­re­tään sisään Syke-taloon. Pai­kal­le on vapaa pää­sy.