Koi­te­lis­sa menos­sa fes­ti­vaa­li­val­mis­te­lui­den loppuhuipennus

Koiteli elää -festareiden Koskilavalle nousevat tänä vuonna Kalle Ahola, Suvi Teräsniska, Mokoma Akustinen, Erin ja Egotrippi. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Tui­ja Järvelä-Uusitalo
Kiiminki

Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin val­mis­te­lut hui­pen­tu­vat meneil­lään ole­viin tapah­tu­man alus­päi­viin. Fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Sir­pa Esko­la ker­too, että ilmas­sa on nor­maa­lia jär­jes­te­lyi­hin kuu­lu­vaa jännitystä.
– Mikään ei jän­ni­tä eri­tyi­ses­ti, mut­ta joka vuo­si mie­ti­tyt­tää, menee­kö kaik­ki hyvin.
Niin tapah­tu­man jär­jes­tä­jät kuin sii­hen osal­lis­tu­jat­kin vil­kui­le­vat näi­nä päi­vi­nä tiu­haan sääennustetta.
– Vie­lä täl­lä het­kel­lä näyt­täi­si, että luvas­sa voi olla vii­me vuo­den tapaan ilta­päi­väl­le kuu­rot­tais­ta sadet­ta, mut­ta myö­hem­mäl­le illal­le sel­keäm­pää. Kävi­jät onnek­si osaa­vat varau­tua satee­seen, eikä se ole tun­nel­maa tap­pa­va asia, Esko­la toteaa.
Fes­ti­vaa­lia­lu­eel­le ei saa tuo­da sateen­var­jo­ja, mut­ta mui­ta sade­va­rus­tei­ta kan­nat­taa kai­ken varal­ta ottaa mukaan. Alu­eel­la on toki myös myy­tä­vä­nä kertakäyttösadetakkeja.
Tapah­tu­ma­pai­kal­la on myös hie­man aiem­pia vuo­sia enem­män katet­tua tilaa.
– Tänä vuon­na alu­eel­la on yksi iso baa­ri, jon­ka kaut­ta olem­me saa­neet katet­tua istu­ma­ti­laa enem­män kuin kos­kaan aiemmin.
Osal­lis­tu­van tai­teen pro­jek­ti uudis­tuu, kun pens­se­lit vaih­tu­vat spray-maaleihin.
– Vii­me vuo­si­na on maa­lat­tu zen-sei­nää, nyt teh­dään mie­len­rau­haa punk­roc­kis­ta-sei­nä. Tai­tei­li­ja Tom­mi Pasa­nen tekee illan aika­na spray­maa­lil­la oman teok­sen­sa ja ohjaa samal­la ylei­söä maa­laa­maan yhteisteoksen.

Tal­koo­vä­keä ja opiskelijoita

Fes­ti­vaa­lia­lu­een raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin eilen.
– Olem­me ensim­mäis­tä ker­taa osta­neet raken­ta­mis­ta myös ulko­puo­lel­ta, mut­ta myös tal­koo­lai­sia tar­vi­taan. Kai­ken kaik­ki­aan koko tapah­tu­man jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tuu noin vii­si­kym­men­tä tal­koo­lais­ta. Meil­lä on myös opis­ke­li­jayh­teis­työ­tä. OSAO:n opis­ke­li­joi­ta on muka­na sekä raken­ta­mi­ses­sa että itse tapahtumassa.
Lau­an­tai­na kel­lo 15.30 Koi­te­lin Saha­saa­res­sa start­taa­va Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li on lop­puun­myy­ty. Liput myy­tiin lop­puun jou­lu­kuus­sa kah­des­sa tunnissa.
Koi­te­liin ei suo­si­tel­la kul­ke­mis­ta omal­la autol­la, kos­ka alu­eel­la on vähän park­ki­paik­ko­ja. Oulun kes­kus­tas­ta Kii­min­kiin pää­see bus­sil­la nume­ro 35. Kii­min­gin kes­kus­tas­ta lii­ken­nöi kel­lo 15–18 Koi­te­liin fes­ta­ri­bus­si, jon­ka kyy­ti mak­saa nel­jä euroa. Yöl­lä Koi­te­lis­tä läh­tee bus­se­ja Oulun kes­kus­taan, Kii­min­kiin ja Jää­liin kel­lo 00.30 läh­tien. Paluu­kul­je­tus sisäl­tyy fes­ti­vaa­li­ran­nek­keen hintaan.
Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lien tapah­tu­ma-alu­eel­le ei pää­se alle 18-vuo­ti­aat. Lap­sil­le jär­jes­te­tään 2.9. oma Koi­te­li elää lap­sil­le -tapah­tu­ma. Koko per­heel­le suun­na­tus­sa tapah­tu­ma­päi­väs­sä esiin­ty­vät muun muas­sa Sii­na ja Tai­ka­ra­dio sekä Mam­ma ja Mesikämmen.