Kii­min­ki-Seu­ra on alu­een­sa tie­to­pank­ki ja hil­jai­sen tie­don kokoa­ja

Kotiseutuhenki yhdistää Kiiminki-Seuran aktiiveja Pentti Jokikokkoa ja Anu Uusitaloa.

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Vuon­na 1999 kir­joi­tet­tiin Kii­min­ki-Seu­ra ry:n ensim­mäi­set pöy­tä­kir­jat. Nyt 20 ikä­vuot­ta lähes­ty­vä seu­ra on aktii­vi­nen koti­seu­tu­his­to­rian esil­le­tuo­ja ja kokoa­ja. Perus­ta­ja­jä­sen ja seu­ran nykyi­nen puheen­joh­ta­ja Pent­ti Joki­kok­ko sekä sih­tee­ri Anu Uusi­ta­lo ker­to­vat, että hei­dän tär­kein teh­tä­vän­sä on jär­jes­tää kai­ke­ni­käi­sil­le kii­min­ki­läi­sil­le mah­dol­li­suus tutus­tua omaan koti­seu­tuun­sa ja tuo­da esiin alu­een elä­vää his­to­ri­aa. Koti­seu­tu­ret­kiä ja yhteis­työ­tä Sään­nöl­li­si­nä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus