Kii­min­ki-Seu­ra on alu­een­sa tie­to­pank­ki ja hil­jai­sen tie­don kokoaja

Kotiseutuhenki yhdistää Kiiminki-Seuran aktiiveja Pentti Jokikokkoa ja Anu Uusitaloa.

Teea Tun­tu­ri
Kiiminki

Vuon­na 1999 kir­joi­tet­tiin Kii­min­ki-Seu­ra ry:n ensim­mäi­set pöy­tä­kir­jat. Nyt 20 ikä­vuot­ta lähes­ty­vä seu­ra on aktii­vi­nen koti­seu­tu­his­to­rian esil­le­tuo­ja ja kokoa­ja. Perus­ta­ja­jä­sen ja seu­ran nykyi­nen puheen­joh­ta­ja Pent­ti Joki­kok­ko sekä sih­tee­ri Anu Uusi­ta­lo ker­to­vat, että hei­dän tär­kein teh­tä­vän­sä on jär­jes­tää kai­ke­ni­käi­sil­le kii­min­ki­läi­sil­le mah­dol­li­suus tutus­tua omaan koti­seu­tuun­sa ja tuo­da esiin alu­een elä­vää historiaa.

Koti­seu­tu­ret­kiä
ja yhteistyötä

Sään­nöl­li­si­nä tapah­tu­mi­na Kii­min­ki-Seu­ra jär­jes­tää Ker­ron­taa Kii­min­gis­tä -ilto­ja kuu­kausit­tain yhdes­sä kir­jas­ton kans­sa. Samoin vuo­sit­tain osal­lis­tu­taan muun muas­sa Kii­min­ki­päi­vil­le, teh­dään yhdes­sä seu­ra­kun­nan kans­sa Koi­te­lin jou­lu­ta­pah­tu­ma sekä jär­jes­te­tään toi­min­taa yhdes­sä lähi­seu­ro­jen ja yhdis­tys­ten kans­sa. Syk­syi­nen koti­seu­tu­ret­ki on aiem­min toteu­tet­tu Kii­min­ki­päi­vien yhtey­des­sä, mut­ta tänä vuon­na se teh­dään sun­nun­tai­na 27.8. Turkansaareen.
– Kii­min­ki­päi­vil­lä puo­les­taan on nyt sun­nun­tai­na käve­ly­ret­ki, joka suun­na­taan kylä­rää­tä­li Eija Kerä­sen luo, Anu Uusi­ta­lo kertoo.
Kii­min­ki­päi­vien aikaan seu­ral­la on lau­an­tai­na kel­lo 10–12 ja 13–15.45 näh­tä­vil­lä van­ho­ja kii­min­ki­läis­ku­via Syk­keen audi­to­rios­sa. Sun­nun­tai­na Kii­min­ki-Seu­ra jär­jes­tää lau­luil­lan Koi­te­lin laval­la, jos­sa lau­lat­ta­ji­na ovat Sir­pa Esko­la ja Lau­ri Tuohimaa.

Uusia teki­jöi­tä
mukaan toimintaan

Yksi seu­ran tär­keis­tä teh­tä­vis­tä on myös kii­min­ki­läi­sit­täin tär­kei­den koh­tei­den merkitseminen.
– Näi­tä muis­to­laat­to­ja lai­te­taan koh­tei­siin ja niis­tä koo­taan tie­toa tal­teen. Hie­noa oli­si, jos sai­sim­me yksiin kan­siin koti­seu­tu­kier­ros-kir­jan, jos­sa nämä koh­teet tari­noi­neen olisivat.
Seu­raa­vak­si muis­to­laa­tan saa Rau­ta-Jaa­kon Koti­kum­pu kes­kus­tas­sa, Uusi­ta­lo sanoo.
Pent­ti Joki­kok­ko toi­voo, että noin 50-jäse­ni­sen seu­ran toi­min­taan saa­tai­siin mukaan yhä uusia ja myös nuo­rem­pia tekijöitä.
– Jos ei tun­ne men­nyt­tä, ei voi hal­li­ta nykyi­syyt­tä. Tämän vuok­si koti­seu­tu­työ on todel­la tär­keä­tä. Toi­min­ta läh­tee liik­keel­le men­neit­ten suku­pol­vien työn kun­nioit­ta­mis­ta ja alu­een rik­kaan his­to­rian esil­le tuo­mi­ses­ta, Joki­kok­ko summaa.