Kii­min­gin lii­ke­kes­kus uudistuu

Kiimingin liikekeskuksella on avajaishulinat viikonloppuna. Rantapohjan arkistokuva on otettu vuonna 2009 aseman avajaisista, jonka jälkeen on tapahtunut paljon ja tiloihin on avattu useita uusia liikkeitä.

Kii­min­ki­läis­ten pal­ve­lut ovat uudis­tu­neet tou­ko­kuus­sa, kun Kii­min­gin apteek­ki on muut­ta­nut samaan lii­ke­kes­kuk­seen Lähi-ABC:n ja S-mar­ke­tin kanssa.

Ava­jai­si­aan viet­tä­vän aptee­kin pää­si­sään­käyn­ti sijait­see aulas­sa, ja lisäk­si lii­ke­kes­kuk­sen pää­dys­sä on oma sisään­käyn­ti suo­raan aptee­kin tiloi­hin. Lii­ke­kes­kuk­ses­ta löy­tyy jo het­kel­lä Lähi-ABC ravin­to­la ja Hes­bur­ger, Alko, kuk­ka­kaup­pa Sini­tuu­li, polt­to­nes­te­myyn­ti, Veik­kauk­sen ja Pos­tin oheis­pal­ve­lut, pank­ki­au­to­maat­ti, Mat­ka­huol­lon paket­ti­pis­te sekä kierrätyspiste.

– Meil­lä on koke­mus­ta yhteis­työs­tä aptee­kin kans­sa jo pit­käl­tä ajal­ta muu­ta­mis­sa yksi­köis­säm­me, ja se täy­den­tää hyvin mei­dän pal­ve­lui­tam­me omis­ta­jil­le. Apteek­ki yhteis­työ­kump­pa­ni­na on asiak­kai­den toi­vo­ma pal­ve­lu, ker­too ryh­mä­pääl­lik­kö Ant­ti Siu­ruai­nen Osuus­kaup­pa Arinasta.

Uusi apteek­ka­ri

aloit­ti Kiimingissä

Apteek­ki on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa uusis­sa tilois­sa 5.5 alkaen.

Nyky­ai­kai­set ja aiem­paa suu­rem­mat tilat mah­dol­lis­ta­vat entis­tä parem­man ja moni­muo­toi­sem­man pal­ve­lu­tar­jon­nan. Tut­tu aptee­kin hen­ki­lö­kun­ta pal­ve­lee arki­sin 8.30–19 ja lau­an­tai­sin 9–16.

– Aukio­loai­kam­me on piden­ty­nyt muu­ton myö­tä tun­nil­la, ja pal­ve­lut para­ne­vat myös uusien tilo­jen tuo­man parem­man inti­mi­teet­ti­suo­jan myö­tä. Voim­me hyö­dyn­tää uusia lää­ke­hoi­to­ja tuke­via tie­to­jär­jes­tel­miä ja varas­to­ro­bo­tin myö­tä myös aivan uuden­lais­ta tek­no­lo­gi­aa, uusi apteek­ka­ri Ant­ti Lau­ri­kai­nen kertoo.

Ava­jais­hu­li­naa on luvas­sa koko tule­van vii­kon­lo­pun ajan Kii­min­gin aptee­kin, Hes­bur­ge­rin ja LähiABC:n ava­jais­vii­kon­lo­pun etu­jen, S-mar­ke­tin tupla­bo­nuk­sen sekä mak­ka­ran­pais­ton ja arvon­to­jen myötä.