Kii­min­gin kes­ki­kou­lun ensim­mäi­set oppi­laat kokoon­tui­vat muistelemaan

Kiimingin keskikoulun ensimmäisiä oppilaita sekä heidän opettajiaan. Keskellä istuu koulun ensimmäinen rehtori Lea Pietilä.

Inke­ri Harju
Kiiminki

55 vuot­ta sit­ten ensim­mäi­set oppi­laat aloit­ti­vat Kii­min­gin kes­ki­kou­lus­sa. Val­tion oppi­kou­lun saa­mi­nen Kii­min­kiin oli tuol­loin val­ta­van suu­ri asia. Nyt 50 vuot­ta val­mis­tu­mi­ses­ta oppi­lai­ta ja opet­ta­jia kokoon­tui jäl­leen yhteen luok­ka­ko­kouk­sen merkeissä.
Sun­nun­tain 6.8. luok­ka­ko­kouk­sen ohjel­ma aloi­tet­tiin juma­lan­pal­ve­luk­sel­la Kii­min­gin kir­kos­sa, min­kä jäl­keen kah­vi­tel­tiin ja seu­rus­tel­tiin tapu­lis­sa. Kah­vit­te­lun lomas­sa Pau­li Nie­me­lä ker­toi Kii­min­gin seu­ra­kun­nan his­to­rias­ta ja vai­heis­ta. Tapu­lis­ta siir­ryt­tiin var­si­nai­seen kokoon­tu­mi­seen Kii­min­gin senio­ri­ta­lon ravin­to­laan, jon­ne saa­pui myös luo­kan tun­ne­tuin oppi­las Mik­ko Alatalo.
Kes­ki­kou­lun ensim­mäis­ten oppi­lai­den lisäk­si pai­kal­la oli myös muu­ta­ma enti­nen opet­ta­ja sekä kou­lun ensim­mäi­nen reh­to­ri Lea Pie­ti­lä. Hän muis­te­lee jän­nit­tä­neen­sä kou­lun alkua luul­ta­vas­ti enem­män kuin oppilaansa.
– Tois­ta kuu­kaut­ta minua pyy­del­tiin otta­maan paik­ka vas­taan ennen kuin suos­tuin. Oli­han se val­ta­va urak­ka ja haas­te aloit­taa uusi oppi­kou­lu käy­tän­nös­sä tyh­jäs­tä, Pie­ti­lä muistelee.
Val­tion oppi­kou­lun saa­mi­nen pie­neen Kii­min­gin kun­taan oli Pie­ti­län mukaan sil­loin ollut val­ta­va kun­nia ja sydä­men asia.
– Kat­son, että sii­tä alkoi Kii­min­gin kun­nan nousu.
Val­tion oppi­kou­luun valit­tiin sii­hen aikaan oppi­laat pää­sy­ko­kei­den perusteella.
– 92 kun­nan paras­ta 4–6-luokkalaista saa­pui kak­si­päi­väi­siin kokei­siin. 44 heis­tä valit­tiin, Pie­ti­lä kertoo.
Nämä 44 oppi­las­ta ovat sel­väs­ti jää­neet vah­vas­ti Pie­ti­län mie­leen, sil­lä edel­leen 50 vuo­den jäl­keen reh­to­ri lii­kut­tuu syväs­ti heis­tä puhuessaan.

Lue lisää 10.8. Rantapohjasta