Kii­min­gin kes­ki­kou­lun ensim­mäi­set oppi­laat kokoon­tui­vat muis­te­le­maan

Kiimingin keskikoulun ensimmäisiä oppilaita sekä heidän opettajiaan. Keskellä istuu koulun ensimmäinen rehtori Lea Pietilä.

Inke­ri Har­ju Kii­min­ki 55 vuot­ta sit­ten ensim­mäi­set oppi­laat aloit­ti­vat Kii­min­gin kes­ki­kou­lus­sa. Val­tion oppi­kou­lun saa­mi­nen Kii­min­kiin oli tuol­loin val­ta­van suu­ri asia. Nyt 50 vuot­ta val­mis­tu­mi­ses­ta oppi­lai­ta ja opet­ta­jia kokoon­tui jäl­leen yhteen luok­ka­ko­kouk­sen mer­keis­sä. Sun­nun­tain 6.8. luok­ka­ko­kouk­sen ohjel­ma aloi­tet­tiin juma­lan­pal­ve­luk­sel­la Kii­min­gin kir­kos­sa, min­kä jäl­keen kah­vi­tel­tiin ja seu­rus­tel­tiin tapu­lis­sa. Kah­vit­te­lun lomas­sa Pau­li Nie­me­lä ker­toi Kii­min­gin seu­ra­kun­nan his­to­rias­ta ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus