Insi­de Out! – Joki­ran­nan kou­lun oppi­lai­den taidenäyttely

Saana Luokkasen teos on myös esillä Galleria Oskari Jauhiaisella.

Rantapohja
Kiiminki

Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­sel­la Kii­min­gis­sä on 10.5. — 31.5. esil­lä Joki­ran­nan kou­lun taidetta.

Luku­vuo­den aika­na kuva­tai­tees­sa on ope­tel­tu usei­ta tek­nii­koi­ta ja monen­lais­ta ilmai­sua, mut­ta tär­keim­pä­nä on ollut oppi­laan luo­vuu­den ja oman ilmai­sun tuke­mi­nen. Teos­ten aiheet ja tari­nat ovat täy­sin oppi­lail­ta itsel­tään. Näyt­te­lys­sä kuu­luu­kin voi­mak­kaim­pa­na nuor­ten ääni ja hei­dän maa­il­ma esiin­tyy koko kirjavuudessaan.

”Insi­de out”- näyt­te­ly on jat­koa viras­to­ta­lon ikku­na­näyt­te­lyil­le (Lem­pi­nie­men­tie 2.b.) Täl­lä het­kel­lä viras­to­ta­lon 15 ikku­nas­sa on noin 200 seit­se­mäs­luok­ka­lai­sen sar­ja­ku­via. Jul­ki­sel­la tilal­la toi­vo­taan että mah­dol­li­sim­man moni kii­min­ki­läi­nen käy luke­mas­sa nuor­ten sar­ja­ku­via ja näin tutus­tui­si nuor­ten maa­il­maan. Näyt­te­ly toi­mii kou­lun dia­lo­gi­na per­hei­siin ja ympä­röi­vään yhteisöön.