Ilta- ja vii­kon­lop­pu­hoi­to siir­tyy Hon­ki­maal­ta Välikylään

Päiväkodin Johtaja Juha-Matti Pyykkönen ja lastenhoitaja Annu Perkiö odottavat mielenkiinnolla elokuun alussa Välikylän päiväkodin toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Teea Tun­tu­ri
Jää­li, Kiiminki

Hei­nä­kuun lopus­sa Hon­ki­maan päi­vä­ko­din jat­ket­tu hoi­toai­ka päät­tyy ja siir­tyy Väli­ky­län päi­vä­ko­tiin. Sekä Hon­ki­maal­la että Väli­ky­läs­sä on täl­lä het­kel­lä arki­sin hoi­toai­ka aamu­vii­den ja ilta­kym­me­nen välil­lä. Hon­ki­maal­la on myös mah­dol­li­suus viikonloppuhoitoon.
Muu­tok­sen myö­tä Väli­ky­län päi­vä­ko­ti on elo­kuun alus­ta alkaen tar­vit­taes­sa auki myös vii­kon­lop­pui­sin, ei kui­ten­kaan öisin.
–Muu­tos tar­koit­taa sitä, että jat­ket­tua hoi­toai­kaa tar­vit­se­vat lap­set siir­ty­vät Hon­ki­maal­ta tän­ne meil­le, ker­too Väli­ky­län päi­vä­ko­din joh­ta­ja Juha-Mat­ti Pyykkönen.
Hoi­to­pai­kan vaih­tu­mi­nen kos­kee noin 20 las­ta. Täl­lä het­kel­lä Väli­ky­län jat­ke­tun aukio­lon ryh­mäs­sä on noin 25 las­ta. Koko päi­vä­ko­dis­sa lap­sia on noin 120 ja samas­sa raken­nuk­ses­sa toi­mi­van kou­lun puo­lel­la vie­lä tämän kevään ajan 23 ensim­mäi­sen ja toi­sen luo­kan oppilasta.
– Tätä uudis­tus­ta on läh­det­ty toteut­ta­maan, kos­ka vii­me aikoi­na mei­dän jat­ke­tun aukio­lon lap­si­mää­rät ovat olleet kas­vus­sa ja Hon­ki­maan las­kus­sa. Ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta pitää näin lähek­käin työn­te­ki­jöi­tä kah­des­sa yksi­kös­sä töis­sä samaan aikaan vähim­mil­lään vain yhden tai kah­den lap­sen vuok­si, Pyyk­kö­nen ker­too taustoista.

Käyt­tä­jät käy­vät töis­sä Oulussa

Muu­tos­ta suun­ni­tel­taes­sa on tut­kit­tu, että suu­rin osa per­heis­tä, jot­ka jat­ke­tun hoi­toa­jan pal­ve­lua käyt­tä­vät, kul­ke­vat töi­hin Oulun suun­taan. Täl­löin Väli­ky­län päi­vä­ko­ti on työ­mat­kan varrella.
–Tie­ten­kin voi olla, että osa per­heis­tä kokee har­mil­li­se­na sen, että hoi­to­paik­ka on kau­em­pa­na kodin pii­ris­tä. Asias­ta on kui­ten­kin kes­kus­tel­tu per­hei­den kans­sa, enkä ole kuul­lut, että huol­ta­jat oli­si­vat juu­ri­kaan koke­neet muu­tos­ta vaikeaksi.
Oman haas­teen­sa muu­tok­sel­le aiheut­taa se, että Väli­ky­län päi­vä­ko­ti on kiin­ni kesä-hei­nä­kuun ajan piha­re­mon­tin vuok­si. Tämä vai­keut­taa osal­taan las­ten tutus­tu­mis­ta uuteen päiväkotiin.
– Nyt kevääl­lä tääl­lä voi jo tie­tys­ti käy­dä ja elo­kuun alus­sa tulee sekä mei­dän että huol­ta­jien vara­ta aikaa riit­tä­väl­le tutus­tu­mi­sel­le ennen var­si­nai­sen hoi­don alkua, Pyyk­kö­nen toteaa.
Hän lupaa, että kaik­ki pyri­tään jär­jes­tä­mään niin, että syk­syl­lä las­ten ja per­hei­den on muka­va ja help­po tul­la uuteen päiväkotiin.
Kun jat­ke­tun aukio­lon ryh­mä siir­tyy Hon­ki­maal­ta Väli­ky­lään, tie­tää se sitä, että myös työn­te­ki­jä­re­surs­se­ja siir­tyy pai­kas­ta toiseen.
– Meil­le tulee käy­tän­nös­sä kah­des­ta kol­meen kas­vat­ta­jaa ja yksi lai­tos­huol­ta­ja lisää, Pyyk­kö­nen sanoo.
Väli­ky­län päi­vä­ko­din jat­ke­tun aukio­lon las­ten­hoi­ta­ja Annu Per­kiö ker­too, että suu­rin muu­tos hen­ki­lö­kun­nal­le tulee ole­maan se, että töi­tä on jat­kos­sa myös viikonloppuisin.
– Las­ten kan­nal­ta on muka­vaa­kin, että pai­kal­la on toden­nä­köi­ses­ti ker­ral­laan aiem­paa useam­pi lap­si ja leik­ki­seu­raa löy­tyy hel­pom­min. Toi­saal­ta on hel­pom­pi jär­jes­tää enem­män toi­min­taa­kin, Per­kiö sanoo.
Ilta- ja vii­kon­lop­pua­jois­ta halu­taan päi­vä­ko­dis­sa teh­dä niin kodi­kas­ta kuin mahdollista.
– Kun lap­sia on vähem­män, voi­daan spon­taa­nis­ti vas­ta­ta las­ten aloit­tei­siin ja vaik­ka istus­kel­la lap­si kai­na­los­sa ja viet­tää muka­vaa aikaa, maa­lai­lee Juha-Mat­ti Pyykkönen.