Yli­kii­min­ki

Mat­kas­ta alun ja lopun välil­lä

Yli­kii­min­ki­läi­sen Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­sen jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut kesä­näyt­te­ly tar­jo­aa täl­lä ker­taa valoa ja var­joa elä­män mit­tai­sel­ta mat­kal­ta kah­den eri tai­tei­li­jan ja eri­lai­sen tek­nii­kan sil­min. Jo opis­ke­luai­koi­na ystä­vys­ty­neet Sam­po Kaik­ko­nen ja Mark­ku Lang saa­vat eri­lai­set tek­nii­kat kes­kus­te­le­maan kes­ke­nään syn­nyt­täen erit­täin mie­len­kiin­toi­sen ja puhut­te­le­van näyt­te­lyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Syk­syn met­säs­tys­kau­den hir­vi­lu­vat myön­net­tiin – Iin seu­dul­la tar­vet­ta kan­nan vähen­nyk­sel­le

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le myön­net­tiin 30 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män hir­vi­lu­pia. Kii­­min­­gin-Yli­­kii­­min­­gin riis­tan­hoi­toa­lu­eel­la 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät pon­nis­ti­vat jäl­leen perin­ne­vii­kol­la – Ter­vas­mark­ki­noil­la riit­ti kuhi­naa

Yli­kii­min­gin Ter­vas­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin perin­ne­vii­kon tors­tai­na Punai­sen­koi­vun­to­ril­la. Satei­sen edel­lis­vuo­den toi­vei­siin oli vas­tat­tu ja täl­lä ker­taa mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin pää­osin aurin­koi­ses­sa sääs­sä. Tar­jol­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Humo­ris­ti­set Terwas­ki­sai­lut viih­dyt­ti­vät Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tys oli jäl­leen kehit­tä­nyt hupai­saa ohjel­maa Ter­­vas­­Tii­­ma-vii­­kon vii­mei­sel­le lau­an­tail­le. Yli­kii­min­gin van­han pap­pi­lan ja seu­ra­kun­ta­ta­lon piha­pii­ris­sä vii­le­tet­tiin kisa­päi­vän aluk­si Terwas­hiih­don.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uudis­tet­tu ter­va­hau­ta syt­tyi Yli­kii­min­gis­sä

Ihmi­set odot­ti­vat jän­ni­tyk­sel­lä Yli­kii­min­gin ter­va­sau­tiol­la ter­va­hau­dan syty­tys­tä. Tänä vuon­na ter­va­hau­dan kehää oli laa­jen­net­tu ja poh­jan pro­fii­lia muu­tet­tu jyr­kem­mäk­si ja save­tet­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­lii­ton kult­tuu­ri­päi­väs­sä viih­dyt­tiin

Elä­ke­lii­ton Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­ri ry:n kult­tuu­ri­päi­vää vie­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la. Tilai­suu­des­sa oli noin 200 vie­ras­ta eri puo­lil­ta Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta. Kult­tuu­ri­päi­vä aloi­tet­tiin Vil­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­vat uhkaa­vat vil­ja­sa­toa: kui­va ja läm­min kevät kas­vat­ti popu­laa­tiot val­ta­vik­si

Poh­­jois-Suo­­men vil­jan sato­kau­des­ta näyt­tää tule­van ete­lää parem­pi kos­teut­ta sito­vien hie­ta­mai­den ansios­ta. Läm­min kevät kas­vat­ti kui­ten­kin kir­va­po­pu­laa­tioi­ta, jot­ka voi­vat levit­tää eri­tyi­ses­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juo­pu­lil­la ihail­tiin eri­lai­sia hevos­voi­mia har­joi­tus­ra­vien ohes­sa

Juo­pu­lil­la ravat­tiin har­joi­tus­ra­vit Ter­­vas­­Tii­­ma-vii­­kon aloi­tus­lau­an­tai­na. Kii­min­kien Hevo­sys­tä­vät ry:n isän­nöi­mis­sä ravat­tiin kuusi hevos­läh­töä, jois­sa ihas­tel­tiin uljai­ta hevo­sia ja jän­ni­tet­tiin voit­ta­jia. 800.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­ma­lai­nen elä­män­me­no haus­kuut­taa jäl­leen Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gis­sä saa­daan jäl­leen naut­tia nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­vis­ta sket­seis­tä yli­kii­min­ki­läis­ten har­ras­te­li­ja­näyt­te­li­jöi­den toi­mes­ta, kun suo­ma­lais­ta elä­män­me­noa lau­luin ja sket­sein astuu näyt­tä­möl­le Vesai­sen­lin­nal­la. Vii­me vuon­na esi­tet­ty ohjel­mal­li­nen ilta sai suu­ren suo­sion, min­kä innoit­ta­ma­na Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tys jat­kaa kai­vat­tua näy­tel­mä­toi­min­taa tänä­kin vuon­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pii­lo­met­säs­sä tou­hu­taan ja viih­dy­tään

Yli­kii­min­gin Reki­ky­läs­sä sijait­se­van päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän väki on saa­nut juh­lia tänä kesä­nä mones­ta eri syys­tä. Mum­mo­la­mai­ses­sa päi­vä­ko­dis­sa toteu­te­taan aktii­vis­ta luon­to- ja ympä­ris­tö­kas­va­tus­ta, jon­ka tii­moil­ta Pii­lo­met­sän väki on teh­nyt eri­lai­sia kan­sain­vä­li­ses­ti­kin pal­kit­tu­ja pro­jek­te­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus