Yli­kii­min­ki

Pömi­lä sai uuden katon

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Nuo­rit­tan Nuor­si­so­seu­ran seu­ran­ta­lo ”Pömi­lä” sai raken­nuk­sen van­hal­le puo­len uuden katon vii­me sun­nun­tai­na. Ahke­rat tal­koo­lai­set kun­nos­ta­vat seu­ran­ta­loa, jon­ka…Vii­ni­vaa­ran vede­no­tol­le ei tule myön­tää lupaa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus tote­aa poh­ja­ve­den­ot­to­hank­keen hei­ken­tä­vän mer­kit­tä­väs­ti luon­toar­vo­ja. ELY-kes­kus tote­aa ympä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le anta­mas­saan Vii­ni­vaa­ra-lausun­nos­sa, että han­ke Vii­ni­vaa­ras­sa vai­kut­tai­si mer­kit­tä­väs­ti…


Hupai­sat Terwas­hiih­dot Pyl­kö­na­hol­la

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­tiin kuk­ka­me­kois­sa ja rip­pi­pu­vuis­sa Terwas­hiih­to­jen mer­keis­sä osa­na Ter­vas­Tii­ma-vii­kon ohjel­maa. Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui lähes…


Ter­vas­Tii­ma-perin­ne­viik­ko jat­kuu

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­gin Ter­vas­Tii­ma-perin­ne­vii­kon ter­va­hau­dan syty­ty­sil­ta sai tänä vuon­na eri­koi­sen kään­teen, kun ter­va­hau­taa ei voi­tu­kaan sytyt­tää ran­kan ukkos­kuu­ron tuo­man mär­kyy­den…

Muka­va toi­min­ta­päi­vä ennen kesä­lo­maa

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­gin kou­lu ja Yli­kii­min­gin koti-kou­lu­toi­mi­kun­ta jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä jo perin­tei­sek­si muo­dos­tu­neen toi­min­ta­päi­vän vii­me vii­kol­la. Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa Mart­ti­la-Tor­nion piha­maal­la oli…