Yli-Ii

Yli-Iin kou­lun oppi­mi­sym­pä­ris­tö moni­puo­lis­tuu ja tek­no­lo­gis­tuu vauh­dil­la — Reh­to­ri Juk­ka Miet­tu­nen kuvai­li kou­lul­la jär­jes­tet­tyä tapah­tu­maa Perä­ky­län slus­hik­si

Yli-Iin kou­lun tari­na on tuh­ki­mo­ta­ri­na, jos­sa sisäil­maon­gel­mien ja parak­ki­vuo­sien kaut­ta tuh­kas­ta on nous­sut uusi, edis­tyk­sel­li­nen, lähes ver­taan­sa vail­la ole­va oppi­mi­sym­pä­ris­tö. Yli-Iin kou­lu panos­taa voi­mak­kaas­ti uuden ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti uusien työ­ta­po­jen, opet­ta­jien väli­sen yhteis­työn, tule­vai­suu­den tai­to­jen ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­seen, jos­sa uuden­lai­nen ope­tus­tek­no­lo­gia on myös tär­keäs­sä osas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Yli-Iis­sä säh­kö­kat­ko­ja

Vuo­den ensim­mäi­sen päi­vän myrs­ky aiheut­ti Yli-Iin alu­eel­la säh­kö­kat­kok­sia. Pahim­mil­laan säh­köt­tö­miä talouk­sia oli noin 450 ilta­kah­dek­san aikoi­hin. Säh­kö­kat­kos kes­ti noin kak­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhtei­set juu­ret, yhtei­nen tule­vai­suus, Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li laa­je­ne­mis­taan vuo­den vaih­tues­sa

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit siir­tyi­vät vuo­den 2019 alus­ta alkaen Oulu­joen seu­ra­kun­nas­ta osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa. Laa­jen­tu­va Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li tapaus­ta Yli­kii­min­gis­sä uuden­vuo­de­naat­to­na sekä Yli-Iis­sä ja Kii­min­gis­sä uuden­vuo­den ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kiai­kais­ta lyhy­te­lo­ku­vaa kuvat­tiin Kie­ri­kis­sä ja Koi­te­lis­sa

Muhos­lai­nen, noin kym­men hen­gen poruk­ka, kuva­si Sami Mus­to­sen var­hais­kes­kiai­kaan sijoit­tu­vaan elo­ku­vaan lop­pu­koh­tauk­sen Kie­ri­kis­sä. Aiem­min syk­syl­lä kuvaus­paik­ka­na oli Koi­te­li. Muka­na kuvauk­sis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­to­ta­lon käyt­tö laa­je­ne­mas­sa Yli-Iis­sä: Tilo­ja kehi­te­tään olo­huo­ne-toi­min­ta­mal­lin mukai­sek­si

Yli-iiläi­­set sai­vat vas­ti­kään vas­tauk­sen kau­pun­gil­le jät­tä­mään­sä adres­siin kos­kien kau­pun­gin tilo­jen käyt­töä Yli-Iis­­sä. Adres­sis­sa ote­taan kan­taa kau­pun­gin tilo­jen käyt­töön ja vuo­kraa­mi­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus