Toi­mit­ta­jal­taTava­taan lehterillä

Iis­sä mie­ti­tään, aloi­te­taan­ko kun­nan­val­tuus­ton kokous­ten videoin­ti ja mah­dol­li­ses­ti tal­len­ta­mi­nen. Näin val­tuus­ton kokouk­sia voi­si kat­sel­la koti­soh­val­la joko suo­ra­na lähe­tyk­se­nä tai myöhemmin…Sata lasis­sa

Kenel­tä­kään ei ole var­mas­ti jää­nyt huo­maa­mat­ta, että tänä vuon­na Suo­mi täyt­tää 100 vuot­ta. Voi vain ihme­tel­lä ja ihas­tel­la sitä ideoitten…


Sota­ve­te­raa­ne­ja kunnioitetaan

Huo­men­na vie­te­tään Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­lii­ton 60-vuo­­tis­­juh­­laa. Päi­vää juh­lis­te­taan koko maas­sa ja Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la esi­mer­kik­si sep­pe­leen­las­kuil­la san­ka­ri­hau­taus­mail­le. Monin pai­koin muka­na on alueen…


Tar­jol­la muun­nel­tua totuutta

Teea Tun­tu­ri Uuden Oulun eri suur­aluei­den asuk­kail­le on tar­jol­la monen­lai­sia kun­ta­lais­kuu­le­mi­sen tilai­suuk­sia. On muun muas­sa kaa­voi­tus­pro­ses­sien esit­te­lyä, yhteis­työ­ryh­män kokouk­sia ja…


Potun­nos­ton aikaan

Pot­tu­ja, pot­tu­ja. Nii­tä on tul­lut syö­tyä vuo­si­kym­men­ten mit­taan tuhan­sia kilo­ja. Vie­lä 1950-luvun lopul­la suo­ma­lai­nen söi vuo­des­sa lähes 200 kiloa perunaa,…


Pih­la­jaa purkkiin

Pih­la­jan­mar­jo­ja on aina­kin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la nyt niin pal­jon, että sil­miin ottaa. Moni tun­tuu poh­ti­van, mitä kaik­kea tuos­ta mar­ja­mää­räs­tä voi­si tehdä.…