Toi­mit­ta­jal­ta

Uudet val­tuus­tot pian töi­hin

Huh­ti­kuun vaa­leis­sa vali­tut kun­tien val­tuu­te­tut ovat jo läh­tö­kuo­pis­sa kesä­kuus­sa alka­vaa val­tuus­to­työs­ken­te­lyä var­ten. Taus­tal­la työs­ken­te­le­vät työ­ryh­mät, jois­sa poh­di­taan esi­mer­kik­si lau­ta­kun­ta­paik­ko­jen jakoa. Ran­ta­poh­ja…

Lue lisää

Ook­ko nä Jää­lis­tä?

Teea Tun­tu­ri Muu­tin Jää­liin vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Mie­he­ni on asu­nut Jää­lis­sä suu­rim­man osan elä­mään­sä. Itse olen koko tääl­lä asu­tun elä­mä­ni ajan…


Suo­mi on kas­vun polul­la

Oli­si hie­noa, jos Suo­men lähes kym­me­nen vuot­ta pie­niä poik­kea­mia lukuu­not­ta­mat­ta jat­ku­nut talou­den ala­mä­ki saa­tai­siin pää­tök­seen. Koko maa ja sen ihmi­set…


Demo­kra­tia toi­mii

Onnek­si kun­ta­vaa­leis­sa ei käy­nyt, kuten synk­kä­mie­li­sim­mät ennus­ta­jat mana­si­vat. Äänes­tys­pro­sent­ti ei suin­kaan romah­ta­nut, vaan itse asias­sa se nousi koko maan tasol­la.…Eksy­vä löy­tää

Sano­taan, että kysy­vä ei tiel­tä eksy, mikä pitää pit­käl­ti paik­kan­sa. Ker­ran­kos sitä on sek­to­rit sekai­sin ja suun­ta hukas­sa. Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­lä,…


Äänes­tä­mi­sel­lä on mer­ki­tys­tä

Demo­kra­tia ja sanan­va­paus ovat hie­no­ja asioi­ta. Esi­mer­kik­si kun­ta­vaa­leis­sa saam­me äänes­tää itsel­lem­me päät­tä­jät yhtei­siä asioi­ta hoi­ta­maan. Sanan­va­paus taas takaa sen, että…


Hyvä tyyp­pi haus­sa

Pitäi­si pik­ku­hil­jaa tie­tää, ketä äänes­tää kun­ta­vaa­leis­sa. Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa jo huo­men­na, eikä omas­ta ehdok­kaas­ta ole aavis­tus­ta­kaan. Tääl­lä toi­mi­tuk­ses­sa olem­me vii­me viik­koi­na…


Hyvää ruo­kaa koti­maas­ta

Vaik­ka Suo­mes­sa niin koti­mais­ten kuin ulko­mais­ten­kin elin­tar­vik­kei­den tur­val­li­suu­den val­von­ta on maa­il­man huip­pu­luok­kaa, saat­toi moni nie­lais­ta pari ker­taa tyh­jää kuul­les­saan Bra­si­lian…


Vihai­set van­hem­mat

Oulun kau­pun­gil­la on usei­ta sisäil­maon­gel­mai­sia koh­tei­ta kon­tol­laan. Kii­min­ki­läi­sen Joki­ran­nan kou­lun van­hem­pien vaa­ti­muk­sia halu­taan top­puu­tel­la sil­lä­kin sei­kal­la, että hei­dän lap­sen­sa eivät…