Kii­min­ki

Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­kai­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen…Nuor­ten elä­mä tee­ma­na vaa­li­pa­nee­lis­sa

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Kii­min­gin lukion vaa­li­pa­nee­lis­sa kes­kus­tel­laan nuor­ten elä­mäs­tä, reu­na-alui­den asiois­ta ja yrit­tä­jyy­des­tä.  Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen tär­keys nousi esil­le heti ensim­mäis­ten kysy­mys­ten…Tavoit­tee­na taval­li­nen kou­lu­päi­vä

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Tämän vuo­si­kym­me­nen kii­min­ki­läi­set ylä­kou­lu­lai­set eivät pää­se kos­kaan käy­mään kou­lua nor­maa­leis­sa olo­suh­teis­sa. Ei tule ehjää ja rau­hal­lis­ta kou­lu­viik­koa.…Yhdis­tyk­set ver­kos­toi­tu­vat Kii­min­gis­sä

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Yhdis­tyk­set kai­paa­vat yhteis­työ­tä tois­ten yhdis­tys­ten kans­sa. Asu­ka­syh­dis­tys näh­dään hyvä­nä kokoa­va­na voi­ma­na, joka Kii­min­gin yhdis­tys­ken­täl­tä puut­tuu. Yhdis­tys on…


Rat­ti­juop­po jäi kiin­ni Vii­tan­tiel­lä

Ran­ta­poh­ja Kii­min­ki Hätä­kes­kuk­seen tuli ilmoi­tus tors­tai­na 8.3 kel­lo 23.30 aikaan Kii­min­gis­sä Vii­tan­tiel­lä penk­kaan aje­tus­ta hen­ki­lö­au­tos­ta. Polii­si­par­tio tapa­si lähis­töl­tä tun­to­merk­kei­hin sopi­van…