Kii­min­ki

Har­taus: Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­ta

Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­sa on kol­me vai­het­ta: val­mis­tau­tu­mi­nen, juh­la ja jäl­ki­viet­to. Jou­lua edel­tä­vä val­mis­tau­tu­mis­vai­he on advent­tiai­ka. Jou­lun juh­la-aika kes­tää jou­lu­aa­tos­ta lop­piai­seen. Jou­lun jäl­ki­viet­to muo­dos­tuu lop­piai­sen jäl­kei­sis­tä sun­nun­tai­päi­vis­tä. Ensi sunn­nun­tain, 2.sunnuntain lop­piai­ses­ta aihe on Jee­sus ilmai­see Juma­lal­li­sen voi­man­sa. Jee­sus teki ensim­mäi­sen tun­nus­te­kon­sa, joil­la osoit­ti ole­van­sa Juma­lan Poi­ka, Kaa­naan häis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pent­ti Han­he­la in memo­riam

Pent­ti Johan­nes Han­he­la syn­tyi 11.9.1936 Edith ja Kus­taa Han­he­lan toi­sek­si van­him­pa­na lap­se­na. Pen­tin syn­ty­mä- ja lap­suus­ko­ti oli Hau­ki­pu­taal­la, Tai­pa­leen­ky­län Han­hi­pe­räl­lä. Pien­vil­je­lys­ti­lal­le syn­tyi myö­hem­min kuusi las­ta lisää niin, että lopul­ta lap­si­kat­raas­sa oli seit­se­män poi­kaa ja yksi tyt­tö. Pent­ti osal­lis­tui ikän­sä ja kykyn­sä mukai­siin koti­töi­hin, mut­ta aikui­se­na hän piti nuo­ruu­ten­sa työ­pa­nos­ta maa­ta­lous­töi­hin vaa­ti­mat­to­ma­na. Kou­lun­käyn­ti sujui sen sijaan parem­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Koi­te­lin valot ihas­tut­ti­vat ja innos­ti­vat ulkoi­le­maan

Lau­an­tai­na Valoa Koi­te­li! -tapah­tu­ma koko­si per­hei­tä, paris­kun­tia ja ystä­vyk­siä ihai­le­maan valo­tai­det­ta luon­non kes­kel­le. Tapah­tu­man ava­si Koi­te­li Elää ry:n ter­ve­tu­lo­pu­he, jon­ka jäl­keen tuli­tai­de­tyh­mä Tuli­kuk­ka esit­ti näyt­tä­vän tulis­hown­sa. Tapah­tu­mas­sa pää­si ihas­te­le­maan myös Flowers of Lifen valo­tai­de­teos­ta, joka lan­get­ti valo­aan koko Saha­saa­ren näyt­tä­mön edus­tal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valoa Koi­te­lis­sa

Kii­min­ki­Koi­te­li elää ry jär­jes­tää mak­sut­to­man koko per­heen ulkoi­lu­ta­pah­tu­man Koi­te­lis­sa lau­an­tai­na 5.1. kel­lo 17–20. Tapah­tu­ma on jat­koa jo aiem­min vuo­tui­ses­ti jär­jes­te­tyil­le Valoa Koi­te­li -tapah­tu­mil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku on käyn­nis­sä

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku pai­kal­lis­ten nuo­ri­so­yh­dis­tys­ten ja muun nuor­ten itsen­sä jär­jes­tä­män nuo­ri­so­toi­min­nan tuke­mi­seen vuo­del­le 2019 on alka­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raken­nus­te­ho voit­ti Joki­ran­nan kou­lun tar­jous­kil­pai­lun

Parem­min asun­to­ra­ken­ta­ja­na tun­net­tu Oulun Raken­nus­te­ho Oy on teh­nyt mer­kit­tä­vän alue­val­tauk­sen voit­ta­mal­la Oulun Tila­kes­kuk­sen kil­pai­lu­tuk­sen Joki­ran­nan kou­lun uudis­ra­ken­nus­hank­kees­ta. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti vuo­den 2018 maa­lis­kuus­sa, että sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­nyt Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lu pure­taan ja sen 600 oppi­laal­le raken­ne­taan uusi kou­lu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus