Hau­ki­pu­das

Tai­kuu­des­ta ja noi­tuu­des­ta saat­toi ennen van­haan jou­tua kärä­jil­le

Hau­ki­pu­taa­lai­nen pai­kal­lis­his­to­rias­ta ja suku­juu­ris­taan kiin­nos­tu­nut mies­hen­ki­lö on tut­ki­nut ja löy­tä­nyt mie­len­kiin­toi­sia tie­to­ja juu­ris­taan. Kym­me­nen suku­pol­vea sit­ten eli Juho Talon­poi­ka, jota.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kult­tuu­ri­vaih­toa kel­lo­lai­ses­sa pir­tis­sä

Nuo­ri japa­ni­lai­nen nai­nen istuu rau­hal­li­ses­ti kodik­kaas­sa olo­huo­nees­sa vil­kuil­len ikku­nas­ta aurin­kois­ta kevä­til­maa. Ulkoa aukea­va lumi­nen mai­se­ma kuu­luu kel­lo­lai­sen Ala­ta­lon per­heen piha­pii­riin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mikä raa­to?

Met­säs­sä liik­kues­sa voi tör­mä­tä mitä eri­lai­sim­piin eläin­ten jäl­kiin, mut­ta myös raa­toi­hin ja nii­den jään­nök­siin. Kali­men­ky­län alu­eel­la suo­men­pys­ty­kor­va Joi­kun kans­sa hiih­del­lyt Tan­ja Luok­ka­nen havah­tui, kun Joi­ku alkoi nuus­kia ja kai­vaa lun­ta. Löy­tyi kar­va­tup­po­ja ja jää­ty­nei­tä ruho­no­sia. Mis­tä­hän on kyse?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uras­to vähen­tä­nyt vali­tuk­sia kelk­kai­lus­ta

Olo­suh­teet moot­to­ri­kelk­kai­lul­le ovat olleet kulu­val­la kau­del­la erin­omai­set. Keväi­set kelit hou­kut­te­le­vat vii­mei­set­kin kelk­kai­li­jat maas­toon, joten Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry:n puheen­joh­ta­ja Mar­ko Kave­ri.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Onnis­tu­neet boccia­ki­sat Mar­tin­nie­mes­sä

Pent­ti Lah­den­si­vu Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­lii­ton (EKL) Oulun pii­rin boccia­mes­ta­ruus­kil­pai­lut kisat­tiin Mar­tin­nie­mes­sä 1.3. Pii­rin­mes­ta­ruus meni Niva­laan. Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jien I-jou­­kue saa­vut­ti nel­jän­nen sijan, .…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ahmo­jen kau­den hui­pen­nus on ovel­la

Vuo­des­ta 2013 käyn­nis­sä ollut pro­jek­ti Ahmo­jen omis­ta jun­nuis­ta koo­tun jouk­ku­een val­men­nuk­ses­sa ja kehi­tys­työs­sä on saa­mas­sa ensim­mäi­sen tuli­kas­teen­sa, kun pää­val­men­ta­ja Ris­to Lii­kan luot­saa­ma jouk­kue on eden­nyt kol­mos­di­va­rin finaa­liot­te­luun. Aikai­sem­pi­na vuo­si­na on aina ollut koh­ta­lo­na kar­siu­tu­mi­nen pudo­tus­pe­lien aikai­sem­mas­sa vai­hees­sa. Jää­kie­kon III-divi­sioo­nan lop­puot­te­lu Ahmat-PJK alkaa Hau­ki­pu­taan Jää­hal­lis­sa per­jan­tai­na 9.3. klo 18.30.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kata­falk­ki Hau­ki­pu­taan kirk­koon

Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa otet­tiin vuo­den alus­sa käyt­töön siir­ret­tä­vä katafalkki.Katafalkki on koro­ke, jon­ka pääl­le ark­ku sijoi­te­taan siu­naus­ti­lai­suu­des­sa. Kata­fal­kin reu­noil­la on ylös nos­tet­ta­vat ulok­keet, joi­den pääl­le kuk­ka­lait­teet voi­daan aset­taa, eikä nii­tä tar­vit­se lait­taa lattialle.Ulokkeet voi­daan las­kea alas sil­loin, kun kata­falk­ki siir­re­tään toi­seen paik­kaan mui­den kir­kon toi­mi­tus­ten ajak­si. Näin voi­daan sääs­tää tilaa, jota on kir­kon etuo­sas­sa muu­ten­kin niukasti.Haukiputaan kir­kos­sa ei ole ennen ollut kata­falk­kia. Oulun seu­dul­la aina­kin monis­sa isoim­mis­sa kir­kois­sa sel­lai­nen on käytössä.Katafalkin Hau­ki­pu­taan kirk­koon on suun­ni­tel­lut ja val­mis­ta­nut käsi­työ­nä kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta seu­ra­kun­nan oma kap­pa­lai­nen Mart­ti Hei­no­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pol­te vie piik­ka­ri­per­heen isom­piin salei­hin

Sanal­la “pol­te” on suo­men­kie­les­sä mon­ta mer­ki­tys­tä. Hau­ki­pu­ta­lai­sel­le viih­de­kuo­ro Viih­de­piik­ka­reil­le se mer­kit­see ennen muu­ta halua ja into­hi­moa toteut­taa omaa jut­tu­aan. Sik­si onkin luon­te­vaa, että hau­ki­pu­ta­laa­isia kuo­ro­lau­lun ystä­viä jo lähem­mäs 30 vuot­ta ihas­tut­ta­neet “piik­ka­rit” ovat valin­neet tois­tai­sek­si suu­rim­man haas­teen­sa nimek­si juu­ri kysei­sen ter­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taal­la on pit­kät saha­pe­rin­teet, sahat antoi­vat met­sä­ta­lou­den myö­tä elan­toa koko Ran­ta­poh­jan alu­eel­le

Kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de — jutus­sa­ni 6.7.2017 käsit­te­lin Suo­men ensim­mäi­sen höy­ry­sa­han, vuon­na 1860 raken­ne­tun Iin Kes­ti­län sahan, vai­hei­ta. Nyt käyn lävit­se mui­den­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


TL Solu­tion Oy:lle lupa aloit­taa koe­toi­min­ta Hols­tin­mäel­lä tie­tyin ehdoin

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta hyväk­syi kes­ki­viik­ko­na TL Solu­tion Oy:n koe­luon­tei­sen toi­min­tail­moi­tuk­sen. Yri­tys sai luvan aloit­taa metal­li- ja kumi­ro­mu­jen koe­luon­tei­sen käsit­te­lyn induk­tio­tek­nii­kal­la Kel­lon­Hols­tin­mäen teol­li­suusa­lu­eel­la tie­tyin ehdoin ja mää­räyk­sin. Koe­toi­min­taa voi­daan luvan mukaan har­joit­taa vuo­den ajan. TL Solu­tion Oy on vuo­kran­nut toi­mi­ti­lat Hols­tin­mäel­tä, jois­sa se aloit­taa koe­toi­min­nan ja mate­ri­aa­lin käsit­te­lyn vii­meis­tään maa­lis­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus