Jää­liin kiek­koi­le­va kioskiyrittäjä

Jari Meriläinen on kokenut yrittäjä, mutta kioskin pyörittämisessä riittää vielä opettelemista työturvallisuuskouluttajalle.

Mir­ko Siikaluoma
Jääli

Jää­lin R-kios­kin yrit­tä­jä­nä aloit­ti juhan­nus­vii­kol­la iiläi­nen Jari Meri­läi­nen. Yrit­tä­jän arki on tut­tua työ­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja­na toi­mi­val­le Meri­läi­sel­le, joka ker­too vas­ta opet­te­le­van­sa kios­kin pyörittämistä.

Vas­ta kol­mi­sen viik­koa kios­kiy­rit­tä­jä­nä toi­mi­nut Jari Meri­läi­nen on yrit­tä­jä jo entuu­des­taan. Monel­la alal­la muun muas­sa ener­gia­tek­no­lo­gian ja teol­li­suu­den paris­sa ja nyky­ään työ­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Meri­läi­nen sanoo, ettei uusi alue­val­taus syn­ty­nyt hetkessä.
– Olen jo muu­ta­man vuo­den ajan miet­ti­nyt miten sai­si kak­si yri­tys­tä toi­mi­maan rin­nak­kain. Kios­ki tar­jo­aa tun­tu­vaa lisä­työ­tä nykyi­sen yri­tyk­sen rin­nal­le, Meri­läi­nen kuvai­lee pää­tös­tään läh­teä kioskiyrittäjäksi.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta ti 11.7.