Jää­li saa­mas­sa uudet kas­vot

Jäälin keskus tulevaisuudessa on kerrostaloja, liiketilaa, rivitaloja sekä pientaloja. Urheilualueet ovat pois keskuksesta Laivakankaan alueella. (Kuva: Linja Arkkitehdit)

Teea Tun­tu­ri Jää­li Uusi eheäm­pi kau­pun­ki­ku­va ilman rapis­tu­nei­ta lii­ke­ra­ken­nuk­sia. Pien­ta­lo­ja van­ho­jen urhei­lua­luei­den tilal­le. Ker­ros­ta­lo­ja asu­mi­sen moni­muo­toi­suut­ta lisää­mään. Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt toi­mi­vim­mik­si. Tule­vai­suu­den Jää­liä ohjail­laan uudel­la ase­ma­kaa­val­la, jon­ka luon­nos on nyt esil­lä. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee tänään kokouk­ses­saan Jää­lin kes­kuk­sen ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­tos­luon­nos­ta. Ennen tätä vai­het­ta asuk­kai­ta on kuul­tu useam­paan ottee­seen ja alus­ta­vat vaih­toeh­dot ovat olleet näh­tä­vil­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus