Voi­daan hyvin -kolum­ni: Alka­van dia­be­tek­sen voi vie­lä ehkäistä

Tyy­pil­li­nen dia­be­tes­po­ti­las on kes­ki-ikäi­nen hen­ki­lö, jol­la pai­no ja veren­so­ke­ri ovat nous­seet vähi­tel­len vuo­sien kulues­sa. Elä­mä voi olla kii­reis­tä, ja omas­ta hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen unoh­tuu hel­pos­ti. Lää­kä­rin puo­leen kään­ny­tään sii­nä vai­hees­sa, kun on tapah­tu­nut jotain eri­tyis­tä tai ilme­nee vai­vaa, johon kai­va­taan apua.

Kelk­kaa ei ole vält­tä­mät­tä myö­häis­tä kään­tää sii­nä­kään vai­hees­sa, kun veriar­vot ovat tyy­pin 2 dia­be­tek­sen rajoil­la. Pie­nel­lä pai­non­pu­do­tuk­sel­la, lii­kun­nal­la ja ruo­ka­va­lio­re­mon­til­la voi saa­da ihmei­tä aikaan. Usein se on hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty. Me ihmi­set olem­me perim­mil­täm­me muka­vuu­den- ja nau­tin­non­ha­lui­sia. Muu­tos­ta puol­ta­van asian pitää olla hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti merkityksellinen.

Dia­be­tek­sen ennal­taeh­käi­syyn pääs­tään ruo­ka­va­liol­la. Ohjeet ovat hyvin sel­keät: jos on yli­pai­noi­nen, pitää ener­gian­saan­nin olla pie­nem­pi kuin kulu­tuk­sen. Tur­hat kalo­rit eli soke­rit, soke­ri­pi­toi­set juo­mat, makeat ja ras­vai­set lei­von­nai­set tulee jät­tää pois. Lii­al­li­nen alko­ho­lin­käyt­tö on hai­tal­lis­ta myös dia­be­tes­ris­kin kan­nal­ta. Teki­si var­maan hyvää itse kul­le­kin kor­ja­ta ruo­ka­va­lio­taan entis­tä kas­vis­pi­toi­sem­mak­si ja syö­dä perus­ter­veel­lis­tä arkiruokaa.

Lii­kun­ta alen­taa ris­kiä sai­ras­tua tyy­pin 2 dia­be­tek­seen, vaik­kei pai­no putoai­si. Lii­kun­taa oli­si hyvä har­ras­taa 3–4 tun­tia vii­kos­sa; vähim­mäis­suo­si­tus on 2,5 tun­tia vii­kos­sa. Istu­mis­ta pitäi­si vähen­tää, kos­ka sen on todet­tu aiheut­ta­van monen­lai­sia ter­veyt­tä huo­non­ta­via vaikutuksia.

Ihmi­set halua­vat säi­lyt­tää työ­ky­kyn­sä ja jää­dä ter­vee­nä eläk­keel­le. Tule­vai­suu­den tuo­liin istu­mi­nen saa poh­ti­maan asioi­ta: mis­sä kun­nos­sa haluat olla vii­den tai kym­me­nen vuo­den kuluttua?

Aloi­ta elä­män­ta­pa­muu­tok­se­si jo tänään. Täs­sä asias­sa sinua voi tukea oman ter­veys­a­se­ma­si diabeteshoitaja.

Hel­jä Oinas

sai­raan­hoi­ta­ja

dia­be­tes­hoi­ta­ja

Oulun­kaa­ren kuntayhtymä