Röyt­tä kut­suu kaik­kia kiinnostuneita

​Röytän toimijat on veneilyseurojen yhteistyöelin, joka on huolehtinut siitä, että saaren varustelutasoa on parannettu​ muun muasa lapsiperheiden viihtyvyyttä ajatellen.

Lee­na Takaluoma
Ii

Iin Meri­pe­las­tus­seu­ral­la on sanan­mu­kai­ses­ti paraa­ti­paik­ka Röy­tän saa­res­ta. Seu­ral­la on nimit­täin vuo­kral­la Met­sä­hal­li­tuk­sen omis­ta­mat raken­nuk­set Luot­si­la ja Las­taa­ja. Ne ovat saa­ren maa­mer­kit ja arvokohteet.
Luot­si­la ja Las­taa­ja muis­tut­ta­vat vii­me vuo­si­sa­dan alun elä­mäs­tä saa­rel­la. Nii­den käy­tet­tä­vyyt­tä täy­den­tä­mään on raken­net­tu sit­tem­min ran­ta­sau­na ja mai­se­ma­ko­ta. Tuki­koh­ta on tär­keä seu­ral­le, mut­ta sitä halu­taan tar­jo­ta aiem­paa voi­mal­li­sem­min myös ulkopuolisille.
Puheen­joh­ta­ja Alpo Kais­ton joh­dol­la meri­pe­las­tus­seu­ra halu­aa paran­taa myös kaik­kien kiin­nos­tu­nei­den mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä käyt­tä­mään Röyttää.

Vuo­kraa­mi­nen sopii hyvin yhteen myös 2000-luvul­la luo­tui­hin lin­jauk­siin paran­taa ja lisä­tä Perä­me­ren merel­lis­ten koh­tei­den mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­käyt­töä. Röyt­tä kuu­luu ehdot­to­mas­ti Poh­jan­lah­den hel­miin. Se kuu­luu myös par­haim­piin mat­kai­lu- ja virkistyskohteisiin.

 

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta 27.7.